Dansk

Desirée Sprogøe Akademiker med stærke IT kompetencer, en interesse for kemikalier og sikkerhed. Jeg lærer hurtigt, har arbejdet med store datamængder og har erfaring med implementering af nye IT-platforme. Det er vigtigt for mig at forstå den lovgivning og de tekniske aspekter af de opgaver jeg arbejder med og jeg er derfor altid klar på at sætte mig ind i nyt, forstå sammenhænge og give klare resultater. Jeg er ekstrovert med et stærkt servicegen og har gode skriftlige og mundtlige kommunikations evner, hvilket er en fordel når det gælder videndeling og samarbejde, internt såvel som eksternt. Jeg er en loyal og ansvarsbevidst medarbejder, som hurtigt bliver engageret i et arbejdsfællesskab, kan lide at komme i gang med opgaverne og løse problemer undervejs i processen. Nyder både rutineopgaver såvel som nye udfordringer, fordi rutinen giver ro og mulighed for at arbejde systematisk, mens udfordrende opgaver giver mig ny viden og træner min generelle evne til at arbejde med kompliceret materiale. Erhvervserfaring Regulatory Specialist Flügger A/S 2019 Projektansættelse -Opdatering af kemikalier, recepter og produkter i registre og databaser. -Oversættelse, oprettelse og opdatering af internationale grænseværdier og sætninger til database. -Korrespondance på Dansk, Engelsk og Svensk med leverandører og myndigheder. -Indhentning af udtalelser, recepter og deklarationer. 2016 Product Stewardship & Safety Manager Wetwipe A/S 2018 -Opdatering af produkter i registre og databaser. -Laboratorie: Test, analyser og behandling af data. -Klassificering og mærkning af desinfektions vådservietter. -Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade i overensstemmelse med Dansk, Europæisk(REACH) og Australsk(NICNAS) lovgivning. -Projektmedarbejder på certificerings materiale. -Korrespondance på Dansk, Engelsk og Svensk med myndigheder og kunder. -Tilretning og korrektur læsning af engelske tekster. 2015 Konsulent Chymeia ApS 2015 Projektansættelse. -Oprettelse af kemikalier i database. -Oversættelse, oprettelse og opdatering af faresætninger og internationale grænseværdier i database. -Test af software samt oprettelse og redigering af infoark og manualer. -Udarbejdelse af sikkerhedsdatablade AlphaOmega(software fra Chymeia ApS.) i overensstemmelse med Dansk og Europæisk(REACH) lovgivning. -Rekvirering af data i nationale og internationale kemikalie- og lovgivnings-databaser. 2015 APB-konsulent Novozymes 2015 Projektansættelse. -Vejledning i brug af AlphaOmega softwaren fra Chymeia ApS. -Oprettelse af kemiske stoffer i database, i overensstemmelse med Dansk og Europæisk(REACH) lovgivning. -Indhentning af sikkerhedsdatablade og oplysninger fra leverandører. -Udarbejdelse af arbejdsplads brugsanvisninger ved AlphaOmega. 2013 Kemikonsulent Region Hovedstaden 2014 Savnede mit fag og søgte en projektansættelse ved Center for HR, Regional Kemirådgivning. -Implementering af ny software (AlphaOmega, Chymeia ApS). -Oprettelse og løbende opdatering af kemikalier i database’ -Udarbejdelse af arbejdsplads brugsanvisninger og undervisningsmateriale. -Undervisning af forskellige faggrupper i kemikalie sikkerhed/lovgivning og instruktion i brug af APB og AlphaOmega-software. -Implementering af nye kemikalie klassificeringer og symboler. 2011 Bartender Byens Kro, v. Ralf S. Larsen 2013 Efter en længere rejse lykkedes det ikke at lande et job indenfor mit fag. Jeg tog jeg imod tilbuddet om ansættelse i min gode vens virksomhed. Et job jeg endte med at holde meget af -Smilende servicering, kundepleje, regnskab og renhold. -Engelsk, Svensk, Tysk og Dansk kommunikation. 2005 Ph.d.-ansættelse Københavns Universitet 2009 Forskning i intra og ekstracellulære proteiners strukturer ved det Farmaceutiske Fakultet. -Identificering af proteinsekvenser -Rekombinant bakteriel ekspression(PCR, Subkloning, etc.). -Røntgen krystallografisk arbejde(oprensning af proteiner, krystallisering, dataopsamling ved synkrotroner og ”in house” Cu k-alpha stråling) -Data behandling, SQL, arbejde med scripts i COOT, python mfl. -Deltagelse i andre forskningsmiljøer(Architecture ET Fonction des Macromolécules Biologiques, France) -Foredrag ved internationale konferencer og seminarer, posters og artikelskrivning. -Klasse og laboratorie undervisning. 2004 Forsknings assistent Det Farmaceutiske Universitet 2005 Røntgen krystallografisk arbejde ved Institut for Medicinal Kemi. -Rekombinant bakteriel ekspression. -Protein oprensning. -Dataopsamling og behandling. Uddannelse 2004 Cand. Scient. Kemi. Københavns Universitet. Legater og priser 2003 Novo Scholarship Programme in Biotechnology and Pharmaceutical Sciences. 2004 1st prize. Best lecture at the Symposium for Novo Nordisk/Novozymes scholarship recipients. IT Jeg har aldrig haft problemer med at tilegne mig nye programmer og platforme. Har erfaring med printeropsætning og installation af programmer. Af andre IT kompetencer kan blandt andet nævnes: Rutineret: Microsoft Office pakken. Libre Office. Open Office. AlphaOmega, kemikaliestyrings software fra Chymeia ApS. Kendskab til: Kemibrug, Scripts, SQL, ProBo. Sprog Dansk -Modersmål. Engelsk -Professionel færdighed. Norsk -Begrænset praktisk færdighed. Svensk -Begrænset praktisk færdighed. Tysk -Turistniveau. Publikationer 2002 Oligosaccharide and Sucrose complexes of amylosucrase. Structural implications for the polymerase activity. J. Biol. Chem. 47741-4747. 2004 Crystal Structure of Sucrose Phosphorylase from Bifidobacterium adolescentis. Biochemistry, 1156-1162. 2006 Structural rearrangements of sucrose phosphorylase from Bifidobacterium adolescentis during sucrose conversion. J Biol Chem. 281(46):35576-84. 2006 Crystal structure of the Glu328Gln mutant of Neisseria polysaccharea amylosucrase in complex with sucrose and maltoheptaose. Biocatalysis and Biotransformation, Vol. 24. 2007 Partial Agonism and Antagonism of the Ionotropic Glutamate Receptor iGLuR. J. Biol. Chem. 282, 25726–257365. Fritid Jeg har siden 1999 overværet seks solformørkelser. Det der startede som en smuttur til Normandiet, har udviklet sig til en gruppe på omkring ni venner der rejser efter solformørkelser. Med min mand og jeg som primus motor, har vi har, indtil videre oplevet solformørkelser i Australien, Tyrkiet, Japan, USA og på Påskeøen. På sidste rejse i 2017, rundede vi Las Vegas hvor vi blev viet af ”Elvis” efter tyve år sammen. Jeg er stor nyder af socialt samvær; koncerter, hjemmehygge, fester, spilleaftener og rejser. Vi bor i en andelsforening på Vesterbro hvor jeg tidligere har været formand, nu er i bestyrelsen og er med til at passer blomster, krydderurter og tomatplanter på vores fælles tagterrasse. Referencer Følgende kan kontaktes for udtalelser; • Johannes Jind Adm. Dir. CHYMEIA. jj@chymeia.com • Philip Christian Glad Adm. Dir. Wet Wipe pg@wetwipe.eu • Bente Vestergaard Professor MSO. Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen bente.vestergaard@sund.ku.dk GDPR: Mit CV må gerne gemmes eller deles med 3. part, med henblik på job eller andet jobrelateret samarbejde.

Engelsk

Desirée Sprogøe Academic with strong IT skills, an interest in chemicals and security. I learn quickly, have worked with large amounts of data and have experience implementing new IT platforms. It is important for me to understand the legislation and technical aspects of the tasks I work with and I am therefore always ready to familiarize myself with new, understand contexts and give clear results. I am an extrovert with a strong service spirit and have good written and oral communication skills, which is an advantage in terms of knowledge sharing and collaboration, internally as well as externally. I am a loyal and responsible employee who quickly gets involved in a work community, likes to get started on tasks and solve problems along the way. Enjoy both routine tasks as well as new challenges, because the routine provides calm and the opportunity to work systematically, while challenging tasks give me new knowledge and train my general ability to work with complicated material. Work experience Regulatory Specialist Flügger A / S 2019 Project hiring -Updating chemicals, prescriptions and products in registers and databases. -Translation, creation and updating of international boundary values ​​and phrases   database.-Correspondence in Danish, English and Swedish with suppliers and authorities. - Obtaining opinions, prescriptions and declarations. 2016 Product Stewardship & Safety Manager Wetwipe A / S 2018-Updating products in registers and databases. -Laboratory: Testing, analysis and data processing. -Classification and labeling of disinfection wet wipes. - Preparation of safety data sheets in accordance with Danish, European (REACH)  and Australian (NICNAS) legislation. -Project staff on certification material. -Correspondence in Danish, English and Swedish with authorities and customers. -Adjust and proofread reading of English texts. 2015 Consultant Chymeia ApS 2015 Project employment. -Creating chemicals in database. -Translation, creation and updating of hazard statements and international limit values ​​in database. -Test of software as well as creation and editing of info sheets and manuals. -Drafting of safety data sheets AlphaOmega (software from Chymeia ApS.) In accordance with Danish and European (REACH) legislation. -Requipping data in national and international chemical and regulatory databases. 2015 APB Consultant Novozymes 2015 Project employment. -Tutorial on using AlphaOmega software from Chymeia ApS.-Creating chemical substances in database, in accordance with Danish and European (REACH) legislation. - Obtaining safety data sheets and information from suppliers. -Drafting of workplace usage instructions at AlphaOmega. 2013 Chemical Consultant The Capital Region of Denmark 2014 Lost my subject and applied for a project job at the Center for HR, Regional Chemistry Consulting. - Implementation of new software (AlphaOmega, Chymeia ApS). -Creating and continuously updating chemicals in database ' -Drafting workplace instruction manuals and teaching material. -Teaching various subject groups in chemical safety / legislation and instruction in  use of APB and AlphaOmega software. - Implementation of new chemical classifications and symbols. 2011 Bartender Byens Kro, v. Ralf S. Larsen 2013 After a longer journey, I failed to land a job in my profession. I accepted the offer of employment in my good friend's company. A job I ended up liking a lot  - Smiling service, customer care, accounting and cleaning. -English, Swedish, German and Danish communication. 2005 PhD recruitment University of Copenhagen 2009 Research into the structures of intra and extracellular proteins at the Faculty of Pharmacy.-Identification of protein sequences -Recombinant bacterial expression (PCR, Subcloning, etc.). - X-ray crystallographic work (purification of proteins, crystallization, data collection   by synchrotrons and in-house Cu k-alpha radiation) -Data processing, SQL, work with scripts in COOT, python etc.-Participation in other research environments (Architecture ET Fonction des Macromolécules  Biologiques, France) - Lectures at international conferences and seminars, posters and article writing. - Class and laboratory teaching. 2004 Research Assistant The University of Pharmacy 2005 X-ray crystallographic work at the Department of Medicinal Chemistry. -Recombinant bacterial expression. -Protein purification. -Data collection and processing. Education 2004 Cand. Scient. Chemistry. University of Copenhagen. Grants and awards 2003 Novo Scholarship Program in Biotechnology and Pharmaceutical Sciences. 2004 1st prize. Best lecture at the Novo Nordisk / Novozymes scholarship recipients symposium. IT I have never had trouble acquiring new programs and platforms. Experience in printer setup and software installation. Other IT competencies include: Routine: Microsoft Office package. Libre Office. Open Office. AlphaOmega, chemical management software from Chymeia ApS.Knowledge of: Chemistry, Scripts, SQL, ProBo. Language Danish-Native language. English -Professional proficiency. Norwegian-Limited practical skills. Swedish - Limited practical skills. German-Tourist level. publications 2002 Oligosaccharide and Sucrose complexes of amylosucrase. Structural implications for the polymerase activity. J. Biol. Chem. 47741-4747. 2004 Crystal Structure of Sucrose Phosphorylase from Bifidobacterium adolescentis. Biochemistry, 1156-1162. 2006 Structural rearrangements of sucrose phosphorylase from Bifidobacterium adolescentis during sucrose conversion. J Biol Chem. 281 (46): 35576-84. 2006 Crystal structure of the Glu328Gln mutant of Neisseria polysaccharea amylosucrase in complex with sucrose and maltoheptaose. Biocatalysis and Biotransformation, Vol. 24. 2007 Partial Agonism and Antagonism of the Ionotropic Glutamate Receptor iGLuR. J. Biol. Chem. 282, 25726–257365. spare time Since 1999 I have watched six solar eclipses. What started as a trip to Normandy has developed into a group of about nine friends traveling after solar eclipses. With my husband and I as primus engine, we have so far experienced solar eclipses in Australia, Turkey, Japan, USA and on Easter Island.On our last trip in 2017, we toured Las Vegas where we were devoted to "Elvis" after twenty years together. I enjoy socializing; concerts, home games, parties, gaming evenings and travel. We live in a cooperative association on Vesterbro where I was previously chairman, now on the board of directors and help to care for flowers, herbs and tomato plants on our shared roof terrace. references The following can be contacted for opinions; • John Jind Adm. Dir. CHYMEIA. jj@chymeia.com • Philip Christian Glad Adm. Dir. Wet Wipe pg@wetwipe.eu • Bente Vestergaard Professor MSO. Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of Copenhagen bente.vestergaard@sund.ku.dk GDPR: My resume may be saved or shared with a third party for the purpose of job or other job related cooperation.

Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.