Dansk

Vores motivation for denne opgave har sin oprindelse fra egne formodninger samt viden omkring børn og unges trivsel og udvikling. Opgavens omdrejningspunkt er børn og unge i udsatte positioner, med fokus på stigmatisering, narrative fortællinger samt positive kontra negative forventninger. Vi har hermed beskæftiget os med narrativ pædagogik og ladet os inspirere af Rosenthal effekten. Gennem vores empiriindsamling, i form af interviews, observationer, case og samfundsundersøgelse, har vi forsøgt, at undersøge samt belyse effekten af ovenstående. Vi ønskede at belyse hvilken effekt det kan have på børn og unge, når socialpædagoger anvender narrativ pædagogik, samt gør brug af positive/negative forventninger. Ydermere ønskede vi via vores samfundsundersøgelse, at undersøge hvilket syn tilfældige samfundsborgere har på vores “udsatte” unge. Heraf hvilke forventninger i sammenhæng med eventuelle stigmatiseringer, der kan finde sted, og om dette kan have en betydning på vores “udsatte” Helt essentielt har vi forsøgt at undersøge, om stigmatisering samt forventninger heraf, kan påvirke børn og unges syn på selv og egen kunnen, heraf om dette kan være grundlæggende for disse børn og unges udvikling. Vores teoriafsnit, er en kort redegørelse af udvalgte teorier, som vi finder brugbare til vores analysedel I vores analyse belyses der, med udvalgt empiri, hvordan en socialpædagog, kan komme til, at handle ud fra en forventning på en uhensigtsmæssig måde. Ydermere belyser vi, hvordan socialpædagogerne på vores observationssted, forholder sig til deres børn og unge i situationer, hvor positive forventninger kan være nødvendige. Endvidere redegøre vi via interviews og analyse heraf, for hvordan socialpædagogerne forholder sig til egen praksis og selv oplever denne. Sidst indeholder vores analyse en redegørelse af vores samfundsundersøgelse, som har givet os mulighed for, at lave et diagram, som visuelt viser læser procentmæssigt, hvilke opfattelser tilfældige samfundsborgere har til udsattes udvikling samt fremtid. Vores diskussionsafsnit indeholder reflekterende overvejelser omkring vores udvalgte metoder, samt vores brug af rosenthal effekten. Opgaven afsluttes med en konklusion, hvortil vores problemformulering vil blive besvaret.

Engelsk

Our motivation for this task has its origins in our own assumptions as well as knowledge about children and young people's well-being and development. The focus of the thesis is children and young people in vulnerable positions, with a focus on stigma, narrative narratives and positive versus negative expectations. We have thus dealt with narrative pedagogy and let ourselves be inspired by the Rosenthal effect. Through our empirical collection, in the form of interviews, observations, case and community survey, we have tried to investigate as well as illuminate the effect of the above. We wanted to shed light on what effect it can have on children and young people when social educators use narrative pedagogy, as well as make use of positive / negative expectations. Furthermore, through our societal survey, we wanted to investigate the views of random citizens on our “vulnerable” young people. Of which expectations in connection with any stigmatization that may take place, and whether this may have an impact on our "vulnerable" Essentially, we have tried to investigate whether stigma and its expectations can affect children's and young people's views of themselves and their own abilities, and whether this can be fundamental to these children's and young people's development.Our theory section is a short account of selected theories, which we find useful for our analysis part Our analysis sheds light, with selected empirical evidence, on how a social educator can act on an expectation in an inappropriate way. Furthermore, we shed light on how the social educators at our observation site relate to their children and young people in situations where positive expectations may be necessary. Furthermore, we explain through interviews and analysis of this, how the social educators relate to their own practice and experience it themselves. Finally, our analysis contains an account of our social survey, which has given us the opportunity to make a diagram that visually shows the reader in percentage terms what perceptions random citizens have of the development and future of vulnerable people. Our discussion section contains reflective considerations about our selected methods, as well as our use of the rosenthal effect. The assignment ends with a conclusion, to which our problem formulation will be answered.

Oversaet.com | Hvordan bruger jeg den Dansk-Engelsk oversættelse?

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.