Dansk

- Hvad køber kunderne mest af? Meget bred men vis hun skulle sige et mære er det cook & baker De kommer altid med det som exsempel da det der de tjener mest - Hvad er jeres kundetype? Mest bred unge mennesker der flytter hjemmefra (forældre køber gaver til børn)bedste for ældre der køber gaver, mand der ikke ander hvad det er konen har skrevet hvad hun ønsker sig - Hvordan ved i jeres kunder er tilfredse? Når de kommer igen, siger: tak for god servise, Fx spurt kunde til noget de ikke havde hvor en af det ansatte fandt ud af hvem der lavede det og ringede der ud for at høre hvor man kunne købe det i nærheden af varde (kunden takkede og gik glad) - Gøre i noget for undersøge om kunderne er tilfredse? Hver gang man handler på webshop spørgeskema på mail (afdeling der tager sig af det) - hvad er det spateste ved lave et point optjening på imerco+? Kunde kreds op bygget og få dem til og vælge imerco hver gang det handler her - Hvordan håndter i utilfredse kunder? Husk kunden altid har ret, holde den pæne tone selvom det svært Vigtig kunden har god oplevelse (nogengang bytte en vare) få en tilfreds kunde som måske siger det videre til sine venner Så hun vælger imerco

Engelsk

- What do customers buy most of? Very wide but show she should say a mare is the cook & baker They always come up with it as an example as that where they earn the most - What is your customer type? Most broad young people who move away from home (parents buy gifts for children) best for older people who buy gifts, man who has no idea what it is the wife has written what she wants - How do you know your customers are satisfied? When they come back, say: thank you for good tableware, For example, a customer asked for something they did not have where one of the employees found out who made it and called out to find out where to buy it near the cairn (the customer thanked and went happy) - Do something to investigate whether customers are satisfied? Every time you shop at the webshop questionnaire by email (department that takes care of it) - what's the funniest thing about making a point earning on imerco +? Customer circle built up and get them to and choose imerco every time it trades here - How to deal with dissatisfied customers? Remember the customer is always right, keep the neat tone even if it is difficult Important customer has good experience (sometimes swap an item) get a satisfied customer who might pass it on to his friends So she chooses imerco

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.