Dansk

I vores bydel i Lomé boede de fleste indbyggere i huse af sten med tage af blik, som i min vurdering signalerede noget i retning af middelklasse, men ingen brugte betegnelsen. I kvarteret var der også et par store villaer, blandt andet præsidentens brors, og her og der hytter flikket sammen af forhåndenværende materialer, alt sammen side om side: masser af huse af sten med tage af blik, pragtvillaer og hytter. Hos os havde vi indlagt vand, mens naboer hentede vand i store kar og plastikspande fra sælgere rundt omkring i kvarteret. Vi havde også en generator, som startede automatisk, når strømmen gik, mens naboerne ved siden af måtte håbe på, at strømafbrydelser ikke varede længere end tre-fire timer. Så lang tid kunne deres selvopladende lamper holde batteri. Der var altså en materiel forskel, men vi oplevede dem ikke som ”fattige”, og det gjorde de heller ikke selv. De spiste to-tre måltider hver dag og var sunde og raske. Et særligt paradoks sprang i øjnene i Lomé, nemlig de mange overvægtige mennesker. Tanken meldte sig: Kan man være både fed og fattig? På den rige nordlige halvkugle sættes der i nogle lande lighedstegn mellem fedme og underklasse. Men i Afrika? Burde afrikanere ikke være så fattige, at de er afskåret fra at spise sig fede? Eller skyldtes fedmen, at togolesere var begyndt at sidde mere stille, drikke mere sodavand med sukker og spise federe mad og var ved at trække sig op i noget, der lignede et europæisk middelklasse-fænomen med overvægtige mennesker og hjerte-/karsygdomme? Spørgsmålet hang ikke sammen med Togos plads i statistikkerne som et af verdens fattigste lande. Disse observationer kan måske virke kynisk på en læser, der for sit indre blik ser alle afrikanere som ”fattige”, men det billede er skabt af humanitære organisationer, hvis opgave det er at råbe vagt i gevær, når en katastrofe er under opsejling. Oveni kommer så vestlige medier, der (generelt) tenderer mod at fokusere på sultkatastrofer og konflikter, som truer fødevaresikkerheden, nogle gange for millioner af mennesker, der kan være stuvet sammen i interimistiske lejre under uhyrlige forhold. Dermed fås et billede af sult og nød og elendighed, og den findes. Der ER ekstremt fattige mennesker i ”Afrika”, og sulten truer næsten altid et eller andet sted på kontinentet, men jeg vil hævde, at langt de fleste ”afrikanere” i dagligdagen aktuelt lever et beskedent ”almindeligt” liv i by og på land – på det jævne ala ”afrikansk”. Jeg skriver ”aktuelt”, fordi billedet kan ændre sig, blandt andet på grund af befolkningseksplosionen som jeg kommer ind på senere. I NGO-en Mali Folkecenter i Bamako, som jeg kom til at arbejde for et års tid, var det forbudt at bruge ordet ”fattig” i centrets kommunikationer. Det var besluttet af ledelsen, som opfattede ordet som en nedsættende floskel, der stigmatiserede folk. Pointen var, at alle mennesker har ressourcer, uanset hvor lidt penge eller jordisk gods, de ejer. I stedet brugtes vendinger som ”der er mangel på…..” eller her ”trænger der til lidt støtte”, eller ”landsbyen har muligheder men mangler lige et skub” etc. Overfor Mali Folkecenters tilgang til problemet ”fattigdom” står de mange institutioner, der kalder hele Afrika for ”fattigt” eller hele lande for ”fattige” og arbejder på det grundlag. Konsekvensen af det kommer jeg ind på, når jeg senere tager udviklingsbistand under behandling.

Engelsk

In our district of Lomé, most residents lived in stone houses with roofs of tin, which in my assessment signaled something in the direction of middle class, but no one used the term. In the neighborhood there were also a couple of large villas, including the president's brother, and here and there cottages tucked together from available materials, all side by side: lots of stone houses with roofs of tin, magnificent villas and cottages. With us, we had installed water, while neighbors fetched water in large tubs and plastic buckets from vendors around the neighborhood. We also had a generator that started automatically when the power went out, while the neighbors next door had to hope that power outages lasted no longer than three to four hours. For so long, their self-charging lamps could hold battery. So there was a material difference, but we did not perceive them as "poor", nor did they themselves. They ate two or three meals each day and were healthy and well. A special paradox caught the eye of Lomé, namely the many overweight people. The thought arose: Can one be both fat and poor? In the rich northern hemisphere, obesity and the underclass are equated in some countries. But in Africa? Shouldn't Africans be so poor that they are cut off from eating fat?Or was the obesity due to Togolese readers starting to sit still, drink more soda with sugar and eat fatter foods and was pulling up in something resembling a European middle-class phenomenon of overweight people and cardiovascular disease? The question was not related to Togo's place in the statistics as one of the world's poorest countries. These observations may seem cynical to a reader who, to his inner gaze, sees all Africans as "poor", but that image is created by humanitarian organizations whose job it is to shout guard at gunpoint when a disaster is brewing. On top of that comes Western media that (generally) tend to focus on famines and conflicts that threaten food security, sometimes for millions of people who may be crammed into interim camps under appalling conditions. This gives a picture of hunger and distress and misery, and it exists. There ARE extremely poor people in "Africa", and hunger almost always threatens somewhere on the continent, but I would argue that the vast majority of "Africans" in everyday life currently live a modest "ordinary" life in town and country - on the regular ala "African".I write "current" because the picture may change, partly due to the population explosion that I will get into later. In the NGO Mali Folkecenter in Bamako, which I came to work for a year, it was forbidden to use the word "poor" in the centre's communications. It was decided by the management, who perceived the word as a derogatory phrase that stigmatized people. The point was that all people have resources, no matter how little money or earthly possessions they own. Instead, phrases such as "there is a lack of… .." or here "need a little support", or "the village has opportunities but lacks just a push" etc. were used. Opposite Mali Folkecenter's approach to the problem "poverty" are the many institutions , which calls the whole of Africa "poor" or whole countries "poor" and works on that basis. The consequence of this I get into when I later take development aid under treatment.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.