Dansk

En Tysklandsrejse for Natascha eller 19.000 malaria-myggenet? De fleste ”afrikanske” livstidspræsidenter ødsler iøjnefaldende med offentlige midler, når de har magten. Her trænger Museveni sig igen på som eksempel. Lad mig nøjes med præsidentens statsbetalte fly til millioner, som han bytter ud en gang imellem, så flyet hele tiden er det seneste nye topmoderne. Han behandler det som sin private ejendom, hvilket en historie fra 2003 vidner om. Det år gav han datteren, Natascha, lov til at rejse til en privat lægeklinik i Tyskland med flyet, fordi hun var gravid og ikke turde føde på Ugandas hospitaler. Da ugandiske medier fik nys om Tysklands-rejsen, kaldte de barnet ”VIP-baby” og beregnede prisen for turen til omkring 90.000 dollars, eller over 600.000 kroner, eller det, der svarede til fødsler for 1.200 kvinder på Kampalas Mulago-hospital. Så mange penge ville også kunne dække udgifter til 19.000 malaria-myggenet eller 36.000 tæpper til internt fordrevne i det nordlige Uganda, skrev en avis. Museveni forklarede offentligheden, at han og familien aldrig havde haft dyre vaner, og at datterens tur til Tyskland kun havde kostet 26.000 dollars . Eller Togos præsident Gnassingbé, der ifølge togolesere har et stort forbrug af kvinder. Om han er gift med nogen af dem, fortoner sig i gætterier, men det vides, at han har mange børn, og at enkelte er hans foretrukne. I vores tid i Togo skulle en af yndlingene, en pige, ”for-konfirmeres” i Lomés katedral, og på dagen havde præsidenten udkommanderet fire ministre til at overvære den 11-åriges skridt over den foreløbige tærskel til de kristne, voksne rækker. Pigens kjole til lejligheden var blevet hentet af embedsmænd i et særfly fra Paris, 4.800 kilometer borte. Pressen skumlede over kjolen, som togolesiske syersker kunne have leveret, og spurgte: ”Hvad er der galt med togolesiske syerskes fine produkter”. Og ”hvad har det særfly ikke kostet”? Samme Gnassingbé er også den mest hensynsløse præsident, vi har oplevet, når det kommer til vanvidskørsel igennem hovedstaden. Når han kom drønende i Lomé, foregik det med over 100 kilometer i timen i en skudsikker limousine til 12 millioner kroner, ledsaget af motorcykler med hylende sirener, pansrede køretøjer og soldater med maskingeværer og luftværnskanoner og firhjulstrækkere for og bag præsidentbilen. Hans rute var flankeret af hundredvis af soldater, som blev udstationeret i god tid før kortegen for at spærre for trafik fra sidegaderne. Her holdt vi så og ventede sammen med lomeanere i en tavs atmosfære, som sitrede af lige dele ligegyldighed og angst. Der var eksempler på folk, der havde vovet sig et par skridt frem mod kortegen, som blev skudt på stedet. Tilsvarende præsidentielle magtdemonstrationer finder sted hver dag overalt i ”Afrika”, og de handler dybest set om at fortælle befolkningen, at det er præsidenten, som bestemmer. Samtidig er kortegernes vanvittige hastighed forsøg på at minimere risikoen for attentat. Der er ikke grænser for, hvad der investeres i sikkerhed for magteliten og præsidenten, der er fuldt ud klar over, at sikkerhed samtidig er hans farlige tve-æggede sværd. På den ene side har de mange soldater og politi en interesse i at bevare præsidenten ved magten. Det er deres job og levevej. På den anden kan de finde på at rotte sig sammen og vælte ham i et håb om at få bedre vilkår under en ny hersker. Det er der mange eksempler på. Listen over præsidenter, som er blevet væltet ved statskup og/eller likvideret af militærfolk er endnu længere end listen over livstidspræsidenter. Alle steder, hvor vi har boet i Afrika, er vi blevet hvisket i øret af afrikanske kolleger, at ”deres” præsident er skrækslagen for militæret. Et andet sted hvor elitens magtmisbrug kan aflæses er i deres frygt for egne sundhedssystemer. Det er ikke blot den dårlige kvalitet af behandlingen, der skræmmer, men også de mennesker som skal udføre den, altså læger og sygeplejersker? Det har en gammel filosofisk traver som Thomas Hobbes anskueliggjort pointen i, da han for snart 400 år siden skrev, at den almægtige despot skal passe på, hvor og hvornår han lægger sig til at sove. For: Vedkender alle undersåtter sig den sociale kontrakt, der tilsiger, at han er almægtig? Hvad kan bare en person ikke finde på? ”Afrikas” sundshedsvæsen er (generelt) ikke et sted, hvor man finder en afrikansk elite. Det er for usikkert. Musevenis datter, der ikke turde føde i Uganda, er nævnt. Et andet eksempel er Gnassingbé i Togo, der i vores tid, fløj til Italien og Israel hele tiden. Gnassingbé gav aldrig interviews eller holdt pressekonferencer eller udsendte officielle kommunikeer om sine rejser, så pressen kunne kun gætte på, hvad rejserne gik ud på. En avis skrev ironisk, at enten har præsidenten ”en stor passion” for Italien, eller også er han syg og flyver til behandling deroppe. Det sidste, rygtet om sygdom, accelererede i november 2012, da det forlød, at han var død under et besøg i Israel. Dagen efter det angivelige dødsfald land

Engelsk

A trip to Germany for Natascha or the 19,000 malaria mosquito net? Most "African" lifetime presidents conspicuously waste public funds when in power. Here, Museveni again pushes itself as an example. Let me settle for the president's state-paid plane for millions, which he exchanges from time to time, so the plane is always the latest new state-of-the-art. He treats it as his private property, as a 2003 story testifies. That year, he allowed his daughter, Natascha, to travel to a private medical clinic in Germany by plane because she was pregnant and did not dare give birth in Uganda's hospitals. When Ugandan media heard about the trip to Germany, they called the child "VIP-baby" and calculated the price of the trip to be around 90,000 dollars, or over 600,000 kroner, or the equivalent of births for 1,200 women at Kampala's Mulago hospital. That amount of money could also cover the cost of 19,000 malaria mosquito nets or 36,000 blankets for IDPs in northern Uganda, a newspaper wrote. Museveni explained to the public that he and his family had never had expensive habits and that the daughter's trip to Germany had only cost $ 26,000. Or Togo's President Gnassingbé, who according to Togolese readers has a large consumption of women.Whether he is married to any of them is evident in guesswork, but it is known that he has many children and that a few are his favorites. In our time in Togo, one of the favorites, a girl, was to be "pre-confirmed" in Lomé's Cathedral, and on the day the president had commanded four ministers to watch the 11-year-old's step over the provisional threshold to the Christian adult ranks. The girl's dress for the occasion had been picked up by officials in a special plane from Paris, 4,800 kilometers away. The press skimmed over the dress that Togolese seamstresses could have delivered, and asked: "What's wrong with Togolese seamstresses' fine products?" And "what has that special plane not cost"? The same Gnassingbé is also the most ruthless president we have experienced when it comes to madness driving through the capital. When he arrived roaring in Lomé, it was going at over 100 kilometers per hour in a bulletproof limousine for 12 million kroner, accompanied by motorcycles with howling sirens, armored vehicles and soldiers with machine guns and anti-aircraft guns and four-wheel drive vehicles in front and behind the presidential car. His route was flanked by hundreds of soldiers, who were stationed well before the procession to block traffic from the side streets.Here we stopped and waited with lomeans in a silent atmosphere, which trembled with equal parts indifference and anxiety. There were examples of people who had ventured a few steps towards the cortege, who were shot on the spot. Similar presidential demonstrations of power take place every day throughout “Africa,” and they are basically about telling the people that it is the president who decides. At the same time, the insane speed of the cortege is an attempt to minimize the risk of assassination. There is no limit to what is invested in security for the power elite and the president, who is fully aware that security is at the same time his dangerous two-edged sword. On the one hand, the many soldiers and police have an interest in keeping the president in power. It is their job and way of life. On the other, they may find themselves rotting together and overthrowing him in the hope of getting better terms under a new ruler. There are many examples of this. The list of presidents who have been overthrown by coups and / or liquidated by the military is even longer than the list of lifetime presidents. Everywhere we have lived in Africa, we have been whispered in the ear by African colleagues that "their" president is terrified of the military.Another place where the elite's abuse of power can be read is in their fear of their own health systems. It is not only the poor quality of the treatment that scares, but also the people who have to perform it, ie doctors and nurses? It has an old philosophical trotter as Thomas Hobbes illustrated the point in when he wrote almost 400 years ago that the almighty despot must take care of where and when he goes to sleep. For: Do all subjects acknowledge the social contract that states that he is omnipotent? What can just one person not invent? The "African" healthcare system is (generally) not a place to find an African elite. It's too uncertain. Museveni's daughter, who did not dare give birth in Uganda, is mentioned. Another example is Gnassingbé in Togo, who in our time, flew to Italy and Israel all the time. Gnassingbé never gave interviews or held press conferences or issued official announcements about his travels, so the press could only guess what the travels were about. A newspaper wrote ironically that either the president has "a great passion" for Italy, or he is ill and flying for treatment up there. The latter, the rumor of illness, accelerated in November 2012 when it was reported that he had died during a visit to Israel.The day after the alleged death landed

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.