Dansk

”I snakker altid om de tyvagtige afrikanere. Nu må I lære at have tillid til dem”. Han og jeg kører ud til et projekt i en landsby. Det er lykkedes mig at forklare ham, hvor vigtigt det er, at man hilser på landsbyældste, høvdingen og andre honoratiores, og at de udmærket kender den europæiske tradition med at trykke i hånd. Derfor har IP taget sprit med i sin håndtaske. Han siger goddag, som jeg har bedt ham om, og så sniger han sig tilbage til den airconditionerede firhjulstrækker for at afspritte hænderne. Jeg har forberedt IP på, at landsbyboerne vil invitere ham på et måltid kogt yams med jordnøddesovs og kyllingestykker. Han kigger forskrækket på mig, da jeg forklarer, at det er vigtigt at vise respekt og sætte sig på hug på jorden med landsbyens toneangivende folk og spise af fællesfadet - med højre hånd, ikke venstre. Den bruges til noget andet. På vej til landsbyen vender han tilbage til måltidet og siger, at der sætter han grænsen, og: ”Kunne du ikke have forhindret det?” Og:”Hvor mange gange har jeg sagt, at jeg ikke vil spise herude. Det er død-ulækkert, og min mave kan ikke klare sådan noget”, selvom han aldrig har prøvet ”sådan noget”. Her er gode råd dyre, fordi landsbyboerne vil opfatte det som manglende respekt, hvis han takker nej til måltidet, og så risikerer vi at ødelægge det ellers så gode samarbejde. Enten må jeg stikke dem en nødløgn og fragte IP ind til den større by og hotellets restaurant, eller også må jeg prøve en gang til at overbevise ham om, at landsbyens mad er god, økologisk og sund, og at det ikke er pænt at sige nej. Jeg vælger nødløgnen og kører ham tilbage til hotellet. IP kommer fra hovedkontoret, og der ligger magten, ikke hos landsbyboerne. Får han ikke sin vilje, spiller jeg højt spil med min stilling i organisationen. Når hr. IP er rejst hjem, betaler jeg ølregningen på hotellet, som han har glemt, og deler lidt penge ud til de mange, der har serviceret ham. Han har forklaret mig, at drikkepenge er en uskik. Folk skulle hellere have en ordentlig løn. Mit argument om, at lidt ekstra er en rodfæstet del af kulturen, preller af på ham. I stedet undskylder jeg overfor lokale kolleger og bortforklarer med en hvid løgn: IP blev stresset og glemte at dele ud. Før jeg forlader hr. og fru IP og ”jeg”, skal det tilføjes, at typerne ofte bytter roller. Det sker, når IP bliver udstationeret, mens ”jeg” hjemkaldes til hovedkvarteret og falder ind i et miljø, hvor der udveksles historier om udstationerede, umulige kolleger, deres mærkværdigheder og besværlige attituder. Historierne kan for eksempel gå på, at kollegerne derude engagerer sig for meget i den lokale virkelighed i stedet for at lytte til, hvad hovedkvarteret vil med indsatsen. Den slags historier skal jeg overlade til andre at fortælle.

Engelsk

"You always talk about the thieving Africans. Now you must learn to trust them ”. He and I are driving out to a project in a village. I have managed to explain to him how important it is to greet the village elders, the chief and other honorariores, and that they know very well the European tradition of shaking hands. That is why IP has taken alcohol with him in his handbag. He says hello, as I asked him, and then he sneaks back to the air-conditioned four-wheel drive to spray his hands. I have prepared IP that the villagers will invite him to a meal cooked yams with peanut sauce and chicken pieces. He looks at me in horror as I explain that it is important to show respect and squat on the ground with the village's leading people and eat from the common dish - with the right hand, not the left. It is used for something else. On the way to the village he returns to the meal and says that there he sets the limit, and: "Could not you have prevented it?" And: “How many times have I said I do not want to eat out here. It's dead disgusting, and my stomach can't handle anything like that ", even though he's never tried" anything like that ".Here, good advice is expensive because the villagers will perceive it as disrespectful if he refuses the meal, and then we risk ruining the otherwise good cooperation. Either I have to stab them an emergency lie and transport IP into the larger city and hotel hotel, or I have to try once to convince him that the village food is good, organic and healthy and that it is not nice to say no. I pick up the emergency lie and drive him back to the hotel. IP comes from the head office and there lies the power, not with the villagers. If he does not get his way, I play high game with my position in the organization. When Mr IP has returned home, I pay the beer bill at the hotel, which he has forgotten, and hand out some money to the many who have serviced him. He has explained to me that gratuity is a custom. People should rather have a proper salary. My argument that a little extra is an ingrained part of the culture bounces off of him. Instead, I apologize to local colleagues and explain away with a white lie: IP was stressed and forgot to share. Before I leave Mr and Mrs IP and 'I', it should be added that the types often switch roles.It happens when IP is posted while "I" is recalled to headquarters and falls into an environment where stories are exchanged about posted, impossible colleagues, their oddities and troublesome attitudes. The stories may, for example, be that colleagues out there engage too much in the local reality instead of listening to what the headquarters wants with the effort. That kind of stories I have to leave to others to tell.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.