Dansk

Min mave kan altså ikke klare sådan noget Andre hr. og fru IP-er forsøger jeg at fortælle, hvordan de bør opføre sig, ud fra hvad jeg har analyseret mig frem til. Hvad siger man, hvornår og hvordan? Hvordan klæder man sig og i hvilke situationer? Hvem hilser man først på og taler mest til? Hvordan er hierarkiet skruet sammen? Men så støder jeg ind i det problem med en hr. IP, at han ved alt på forhånd og i stedet over for mig docerer sin opfattelse af, at en afrikansk virkelighed er som forholdene derhjemme. Vi er jo dybest set ens, siger han. Han mener for eksempel ikke, at det er nødvendigt at gå rundt på et kontor og hilse på høj som lav, selvom det er en uskreven regel på stedet, hvor den besøgende tillige forventes at holde en lille tale for at forklare formålet med besøget. IP er blevet gjort opmærksom på reglen men nægter at rette ind: ”Det er jo det rene tidsspilde. Så forstår man sgu bedre, hvorfor ingenting fungerer hernede”. En anden IP fortæller jeg, at man som minimum bør møde frem i et par pæne sorte eller blå bukser og nystrøget skjorte. Han rynker på næsen og siger, at han har et ”afslappet” forhold til tøj. Hans påklædning er udtryk for hans ret til frit at vælge. Det burde afrikanerne kunne forstå. Han møder så frem i et par slidte cowboybukser og en krøllet skjorte. De afrikanske kolleger, der selv er i nystrøgne skjorter, er vant til den slags sjuskeri fra europæiske besøgende. De noterer det og placerer IP i en kategori af mennesker, der ikke ønsker at blive taget alvorligt, men som man må finde sig i. De kommer jo fra Europa med pengene og magten. En fru IP demonstrerer sit afslappede forhold til tøj ved at møde frem på kontoret i kort nederdel, selvom det i den lokale kontekst signalerer letlevende kvinde mere end repræsentant for en seriøs organisation. Det bliver der talt om i måneder bagefter. Skal jeg med en hr. IP udenfor hovedstaden og kigge på projekter, sørger jeg for, at besøget foregår i nærheden af en større by med et nogenlunde pænt og rent hotel. At tilbringe natten i en landsby med stenalderlige forhold er udelukket, selvom projekter ofte ”implementeres” på landet. IP skal have en ordentlig seng at sove i, ikke en træseng eller en madras på et lergulv. Jeg har på forhånd advaret IP om, at provinshotellet ikke lever op til hoteller i hovedstaden. Hans forventningerne skal skrues ned. Alligevel begynder han hurtigt at klage: ”Er der ikke noget bedre i den her by”, siger han, mens han skruer på vandhanen, uden at der kommer vand ud, og kigger op på væggen efter den airconditioner, der ikke findes. Om aftenen braser han ind på mit værelse og klager over, at der ikke er noget stik til barbermaskinen, og at han får stød, når han rører ved lyskontakten. ”Lyspæren er også sprunget”, jamrer han. En nat banker han på min dør på hotellet. Jeg vågner, står op og åbner og ser ham stå nøgen men med et håndklæde over de ædlere dele. Han siger: ”Der er et stort dyr på mit værelse”. Jeg går med ham ind på værelset og opdager en kakerlak på gulvet og forklarer ham, at afrikanske kakerlakker kan være nogle store krabater, men at de ikke er farlige, trods størrelsen. De er ganske lette at slå ihjel, og så jeg løfter et ben og knalder hælen ned i insektet, så dets indvolde sprøjter ud over gulvet. Jeg forsøger selvfølgelig at imponere og score points hos IP, som gerne må få det indtryk, at jeg er ret cool i mit virke i Afrika. Denne gang lykkes det, mens jeg andre gange har overdrevet rollen. Foran en tidligere hr. IP smadrede jeg kakerlakken med et projektdokument, mens det i samme øjeblik slog ned i mig, at det nok ikke var så heldigt. IP blev da også sur og spurgte, om jeg ikke kunne vise lidt mere respekt for organisationens vigtige dokumenter. Strømmen på hotellet forsvinder og bliver væk resten af natten. Ved morgenkaffen, der smager af sæbe, og det tørre toastbrød med udtørret abrikosmarmelade, hidser han sig op, fordi hans laptop har en defekt, så den ikke virker uden strømtilførsel fra en stikkontakt. Han kan altså ikke arbejde med den længere. Han klager også over, hvor svært det var for ham at navigere rundt om natten med en lommelygte. Jeg lytter, mens jeg tænker på de mange gange, han har grinet i telefonen, når jeg har fortalt om den slags dagligdagsproblemer i Afrika. Så har det lydt i røret fra Europa: ”Ha, ha, jamen sådan er det jo i Afrika. Det må man vænne sig til, ha, ha!”. En anden hr. IP får stjålet sin tegnebog, som han har ladet ligge på et bord på hotellet. Han farer ud i receptionen og skælder alle ud, der kommer forbi. Ingen kan hjælpe ham. Pungen er forsvundet, og jeg siger til ham, at der ikke er noget at gøre ved det. Dukker den op igen, er han bare heldig. Jeg prøver at virke trøstende og undlader at minde ham om min advarsel dagen før om at passe på sine ting og hans kommentar: ”I snakker altid om de tyvagtige afrikanere. Nu må I lære at have tillid til dem”. Han og jeg kører ud til et projekt i en landsby. Det er lykkedes mig at forklare ham, hv

Engelsk

So my stomach can't handle anything like that Other Mr. and Mrs. IPs, I try to tell how they should behave, based on what I have analyzed myself to. What do you say, when and how? How to dress and in what situations? Who do you greet first and talk to the most? How is the hierarchy screwed together? But then I run into the problem with a Mr IP that he knows everything in advance and instead teaches me his view that an African reality is like the conditions at home. We are basically the same, he says. For example, he does not think it is necessary to walk around an office and greet high and low, even though it is an unwritten rule in the place where the visitor is also expected to give a short speech to explain the purpose of the visit. IP has been made aware of the rule but refuses to correct: “It is a complete waste of time. Then you understand damn better why nothing works down here ”. Another IP I tell you that you should at least show up in a nice pair of black or blue pants and a freshly ironed shirt. He wrinkles his nose and says he has a "relaxed" relationship with clothes. His attire is an expression of his right to choose freely.Africans should be able to understand that. He then shows up in a pair of worn cowboy pants and a crumpled shirt. The African colleagues, who are themselves in freshly ironed shirts, are used to that kind of sloppiness from European visitors. They take note of this and place IP in a category of people who do not want to be taken seriously, but who you have to put up with. They come from Europe with the money and the power. A Mrs IP demonstrates her relaxed relationship with clothes by showing up at the office in a short skirt, even though in the local context it signals a light-hearted woman more than a representative of a serious organization. It will be talked about for months afterwards. Should I go with a Mr. IP outside the capital and look at projects, I make sure that the visit takes place near a larger city with a reasonably nice and clean hotel. Spending the night in a village with Stone Age conditions is out of the question, although projects are often "implemented" in the countryside. IP should have a proper bed to sleep in, not a wooden bed or a mattress on a clay floor. I have warned IP in advance that the provincial hotel does not live up to hotels in the capital. His expectations need to be screwed down.Still, he quickly begins to complain, "Isn't there anything better in this town," he says, turning on the faucet without water coming out and looking up at the wall for the air conditioner that doesn't exist. In the evening he bursts into my room and complains that there is no plug for the razor and that he gets a shock when he touches the light switch. "The light bulb has also burst," he laments. One night he knocks on my door of the hotel. I wake up, get up and open and see him standing naked but with a towel over the nobler parts. He says: "There is a big animal in my room". I walk with him into the room and discover a cockroach on the floor and explain to him that African cockroaches can be some large crabs, but that they are not dangerous, despite their size. They are quite easy to kill, and so I lift one leg and slam the heel into the insect so that its entrails spray all over the floor. Of course, I try to impress and score points with IP, who like to get the impression that I am pretty cool in my work in Africa. This time it succeeds, while other times I have exaggerated the role. In front of a former Mr.IP I smashed the cockroach with a project document, while at the same moment it dawned on me that it was probably not so lucky. IP also got angry and asked if I could show a little more respect for the organization's important documents. The power at the hotel disappears and stays away for the rest of the night. At the morning coffee, which tastes of soap, and the dry toast bread with dried apricot jam, he gets upset because his laptop has a defect, so it does not work without power from an electrical outlet. So he can no longer work with it. He also complains about how difficult it was for him to navigate around at night with a flashlight. I listen as I think of the many times he has laughed on the phone when I have told about those kinds of everyday problems in Africa. Then it sounded in the tube from Europe: "Ha, ha, well that's how it is in Africa. You have to get used to it, ha, ha! ”. Another Mr IP gets his wallet stolen, which he has left on a table in the hotel. He goes out to the reception and scolds everyone who comes by. No one can help him. The purse has disappeared and I tell him there is nothing to do about it. If it reappears, he's just lucky.I try to be comforting and fail to remind him of my warning the day before to take care of his things and his comment: “You always talk about the thieving Africans. Now you must learn to trust them ”. He and I are driving out to a project in a village. I have managed to explain to him, hv

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.