Dansk

”Jamen, det gør egentligt ikke noget” og forklarer så, at hovedkvarteret overvejer at sadle om til en ny ”analysetilgang”, som kaldes ”Most Significant Changes”, MSC. ”Vi skal tættere på den praktiske virkelighed”, siger han. ”Der skal være mindre kontrol og måling i vores projekter. Vi skal være mere fleksible, åbne over for vores lokale kolleger. De skal inddrages langt mere end tidligere”. Jeg spørger snedigt: ”Jamen, har man udarbejdet sådan et system?” IP: ”Ja, ja. Vi skal nok få jer hernede sat ind i systemet”. Mens den franske rødvin cirkulerer i kroppen, fortæller IP nyheder fra hovedkvarteret, blandt andet at alt bistandsarbejde nu skal være ”strategisk”, og at medarbejderne skal arbejde ”fremadrettet” og være ”innovative”, og at man også langsomt er begyndt at fokusere på ”output”, altså konkrete resultater, uanset hvordan de formuleres og defineres. En af nyhederne er fortrolig, ”mellem os”, siger han. Hviskende: ”Vi er ved at lave en ny personalehåndbog”. IP nævner et par påtænkte paragraffer og standser ved en, som han ikke er glad for. Men han kan ikke sige noget imod den derhjemme. Den øverste chef, hende feministen, hvæser han, vil forbyde omgang med prostituerede hernede, både for udsendte og folk på tjenesterejse. Jeg undertrykker et lille fnis og glæder mig til at fortælle vores unge praktikant Børge om den paragraf i morgen og se, hvordan han reagerer. Han er nemlig særdeles aktiv i det ”frodige” natteliv, som han kalder det, og har været det, siden han kom fra Danmark for et par måneder siden. Dagen efter trækker jeg Børge til side og siger, at jeg har noget ”mellem os”, som ikke skal videre til andre. Jeg fortæller ham om planerne for udsendtes omgang med prostituerede. Han eksploderer på et nano-sekund og råber: ”Forbyde at have omgang med prostituerede?! Hvad fanden snakker de om? Har de defineret, hvad det er?” Børge er rasende, fordi nattelivet i Lomé opererer i gråzoner, hvor det er svært at skelne mellem en afrikansk piges reelle følelser for en mand fra et ønske om at score penge, drinks, restaurantbesøg eller måske en tur til udlandet fra ham. ”Hvordan skal jeg nogensinde få en god afrikansk kæreste, hvis jeg skal rette mig efter det nonsens?”, spørger Børge.

Engelsk

"Well, it does not really matter" and then explains that the headquarters is considering relocating to a new "analysis approach", which is called "Most Significant Changes", MSC. "We need to get closer to practical reality," he says. “There must be less control and measurement in our projects. We need to be more flexible, open to our local colleagues. They must be involved far more than before ”. I cunningly ask, "Well, has such a system been devised?" IP: “Yes, yes. We will probably get you down here in the system ”. While the French red wine circulates in the body, IP reports from the headquarters, among other things that all aid work must now be "strategic", and that employees must work "forward" and be "innovative", and that they have also slowly begun to focus on "Output", ie concrete results, regardless of how they are formulated and defined. One of the news is confidential, "between us", he says. Whispering: "We are making a new staff handbook". IP mentions a few intended paragraphs and stops at one he is not happy about. But he can not say anything against it at home.The top boss, her feminist, he hisses, wants to ban dealing with prostitutes down here, both for expatriates and people on business trips. I suppress a little giggle and look forward to telling our young intern Børge about that paragraph tomorrow and see how he reacts. He is very active in the "lush" nightlife, as he calls it, and has been since he came from Denmark a few months ago. The next day I pull Børge aside and say that I have something "between us" that should not be passed on to others. I tell him about the plans for expatriates' dealings with prostitutes. He explodes in a nano-second and shouts: "Forbid having intercourse with prostitutes ?! What the hell are they talking about? Have they defined what it is? ” Børge is furious because the nightlife in Lomé operates in gray areas, where it is difficult to distinguish between an African girl's real feelings for a man from a desire to score money, drinks, restaurant visits or perhaps a trip abroad from him. "How am I ever going to get a good African boyfriend if I have to comply with that nonsense?", Børge asks.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.