Dansk

Hr. og fru IP på udebane Ude og hjemme I Togo foregår meget af Claudines arbejde i felten, hvor hun skal checke finanser i Børnefondens centre. Jeg er med nogle gange, og så indlogerer vi os så på et nærliggende hotel i forhold til centret, der altid ligger i en lille landsby. Det gør opholdet en smule mere luksuriøst end at bo i selve landsbyen, som Claudine gør, når hun er afsted alene. Men i dagtimerne er vi i landsbyerne, hvor vi hver gang siger til hinanden: ”Hold kæft, hvis de hjemme i København vidste, hvordan det er at arbejde her!” og for Claudines vedkommende: at bo her, ind i mellem i flere uger. I bushen brager solen ned først på aftenen og sætter forskellen mellem et liv med og uden elektricitet i et perspektiv, man kan tænke over de næste 11-12 timer. Her er der dømt flagermuslygter og lommelygter og hård træseng og om dagen vakkelvorne træstole og borde på stengulv og dårlig belysning, der holdes i gang af en lille generator og hvis det går højt: pedallokum støbt i cement. Der er altså himmelvid afstand til de velindrettede kontorer i København med deres hæve-sænke-borde og fire forskellige slags mælk til kaffen og muligheden for at tage behagelig offentlig transport hjem til den private luksus, når klokken har slået fyraften. I de forskellige arbejdsbetingelser gemmer der sig et skisma mellem kolleger ”hjemme” og ”ude”, og for at anskueliggøre det har jeg konstrueret nogle fiktive ”jeg-fortællere” - expats der er ”ude” og personer, som jeg kalder hr. og fru IP, som er ”hjemme”, men som kommer på besøg der, hvor organisationens egentlige arbejde udføres i Afrika. Nogle af de følgende historier er afkog og synteser af situationer, Claudine og jeg har oplevet, andre er blevet fortalt af expat-kolleger, ikke kun fra bistandsverdenen og ikke kun danske, men også fra hardcore forretningsfolk, som for eksempel ansatte i Maersk. Alt er altså baseret på virkelige hændelser. Der er tale om flytten rundt på tid og sted og personer, men delelementerne er autentiske. Jeg starter med hr. IP fra København, der lander i Lomés gamle lufthavn. Før en ny blev åbnet i 2016, var den et infernalsk gedemarked af forfald og kaos. Her står ”jeg” ved midnatstid for at modtage IP og gelejde ham gennem korrupte toldere og betjente og skubbende menneskemængder. Selvom IP har været i Lomé flere gange, er han er nervøs, fordi det gik galt for en kollega, der for nogle måneder siden skulle rejse hjem til København. Denne IP-kollega var gået ind i lufthavnen uden min mandsopdækning, og så blev han trukket til side af betjente, der tjekkede hans internationale vaccinationskort fra WHO og truede ham med en indsprøjtning, fordi der manglede en vaccination, hævdede de. Det gjorde der ikke, men han kunne kun slippe ud af situationen ved at aflevere alle sine CFA-francs og Euro og tør nu ikke længere tage på tjenesterejse i Togo, selvom han er desk-officer for landet. IP, der lige er landet fra København, er min chef, så derfor turde jeg ikke spørge ham, inden han rejste fra København, om han ikke denne gang kunne tage en taxi, når han ankommer midt om natten, så min nattesøvn ikke spoleres. Han svarede: ”Nix, er du tosset. Taxierne er jo dødsensfarlige, og så har de ingen aircon, har jeg hørt”. Der er altså ikke andet at gøre end at stå klar i lufthavnen med en airconditioneret firhjulstrækker. Fra tidligere ved jeg, at IP forventer mindst et trestjernet hotel med svømmebassin, luftkonditioneringsanlæg, internetforbindelse, rene lagner og vand på flasker på værelset og en velassorteret bar og gerne et kasino. Han har brugt nætter på Lomés kasinoer. På hotellet insisterer IP på, at jeg skal holde ham med selskab over en øl, og det udvikler sig til en lang ølseance ved hotellets bar. Øl koster jo ingenting i Togo, og det skal udnyttes. IP snakker og snakker, mens han bestiller øl efter øl. Jeg lytter træt men får omsider stillet det kildne spørgsmål om afhentning dagen efter. IP snerrer tilbage, at han har været tidligt oppe og nu kommer sent i seng. Han vil gerne sove lidt længere, end han plejer, siger han. Jeg prøver at forklare ham, at det sender et dårligt signal, hvis folk fra ledelsen i København ikke møder til tiden. De togolesiske kolleger er meget punktlige. Men IP affejer indvendingen og siger, at den lange flyvetur gør en forskel, og at jeg i morgen skal forklare på kontoret, at han har et vigtigt møde på hotellet.

Engelsk

Sir. and Mrs. IP away Out and about In Togo, much of Claudine's work takes place in the field, where she has to check finances in the Children's Foundation's centers. I am with sometimes, and then we stay at a nearby hotel in relation to the center, which is always located in a small village. It makes the stay a little more luxurious than living in the village itself, as Claudine does when she's away alone. But during the day we are in the villages, where we always say to each other: "Shut up, if they at home in Copenhagen knew what it is like to work here!" and for Claudine: to live here, in between for several weeks. In the bush, the sun blazes down early in the evening and puts the difference between a life with and without electricity in a perspective one can think of over the next 11-12 hours. Here are doomed bat lanterns and flashlights and hard wooden bed and during the day wobbly wooden chairs and tables on stone floors and poor lighting, kept going by a small generator and if it goes high: pedal locomotive cast in cement. There is thus a vast distance to the well-appointed offices in Copenhagen with their raising and lowering tables and four different kinds of milk for coffee and the opportunity to take comfortable public transport home to the private luxury when the clock strikes dawn.In the different working conditions there is a schism between colleagues "at home" and "outside", and to illustrate this I have constructed some fictional "I-narrators" - expats who are "outside" and people I call Mr. and Mrs IP, who is 'at home', but who comes to visit where the organization's actual work is carried out in Africa. Some of the following stories are decoys and syntheses of situations that Claudine and I have experienced, others have been told by expat colleagues, not only from the aid world and not only Danish, but also from hardcore business people, such as employees of Maersk. So everything is based on real events. It is about moving around in time and place and people, but the sub-elements are authentic. I start with Mr IP from Copenhagen, landing at Lomé's old airport. Before a new one opened in 2016, it was an infernal goat market of decay and chaos. Here stands "I" at midnight to receive IP and guide him through corrupt customs officers and officers and pushing crowds. Although IP has been to Lomé several times, he is nervous because things went wrong for a colleague who had to travel home to Copenhagen a few months ago.This IP colleague had walked into the airport without my man cover, and then he was pulled aside by officers who checked his international vaccination card from the WHO and threatened him with an injection because a vaccination was missing, they claimed. It did not, but he could only get out of the situation by handing over all his CFA francs and Euros and now no longer dares to go on a business trip to Togo, even though he is the desk officer for the country. IP, who has just landed from Copenhagen, is my boss, so I did not dare ask him before he left Copenhagen if this time he could not take a taxi when he arrives in the middle of the night, so that my night's sleep is not wasted. He replied, "No, you're crazy. The taxis are deadly, and they have no air conditioning, I have heard ". So there is nothing to do but be ready at the airport with an air-conditioned four-wheel drive. From earlier I know that IP expects at least a three star hotel with swimming pool, air conditioning, internet connection, clean sheets and bottled water in the room and a well-stocked bar and preferably a casino. He has spent nights at Lomé's casinos.At the hotel, IP insists that I keep him company over a beer, and it develops into a long beer session at the hotel bar. Beer costs nothing in Togo, and it must be used. IP talks and talks while ordering beer after beer. I listen tired but finally get asked the tickling question of pickup the next day. IP snarls back that he has been up early and is now getting to bed late. He wants to sleep a little longer than he usually does, he says. I try to explain to him that it sends a bad signal if people from the management in Copenhagen do not show up on time. The Togolese colleagues are very punctual. But IP rejects the objection and says that the long flight makes a difference and that tomorrow I have to explain in the office that he has an important meeting at the hotel.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.