Dansk

I Kumasi finder vi toldkontoret, hvor vi bliver ført ind til øverste toldchef, som henviser os til værelset ved siden af. Der går vi ind og finder fire skrivedamer. De tre af dem døser hen over deres borde, men den fjerde hjælper os. Hun gennemser vores bilpapirer, nu også med en kopi af forsikringspapirerne for det nye år, 2012, som vi har fået faxet til hotellet i Kumasi. På vores vegne skriver hun et brev til chefen inde ved siden af, hvori vi ”anmoder om forlængelse af tilladelse for bilen for fem dage”. Claudine skriver under, og vi bærer brevet ind til chefen, der sætter sine initialer som godkendelse og beder os gå en etage ned til en medarbejder, der skal vurdere sagen. En etage nede gennemser medarbejderen papirerne og godkender forlængelsen. Han beder os så gå ned i stueetagen til Ghana Commercial Bank og betale importafgift på 2,5 Cedi (8,75 kroner), eller 0,50 Cedi per dag. Jeg er på nippet til at fortælle ham om de anderledes priser ved toldstationen på grænsen mellem Togo og Ghana, men lader være. Der er ingen grund til at komplicere situationen. Banken er lukket, men en mand på gangen lover os, at bankmanden kommer ”lige om lidt”. Vi venter – og venter. Bankmanden dukker op halvanden time senere, og vi betaler de 8,75 kroner og begiver os igen op til toldbetjenten på første etage, der forlænger vores forlængelse til 3. januar. På turen fra Kumasi til Accra et par dage senere er der lettelse i bilen. Det er dejligt, at vi har papirerne i orden. Vi bliver standset ved seks checkpoints, men betjentene er venlige. De tjekker papirerne og siger, at alt er som det skal være, og beder om en lille julegave, som vi venligt afslår. Men da vi er på vej ind i Taifa-forstaden til Accra springer en politibetjent pludselig ud foran bilen. Han beordrer os ind til siden og kommer om til vinduet i førersiden og viser mig en radar: ”Kan du se den skærm her. Hvad siger den?”. Jeg: ”96 kilometer i timen”. Han: ”Og man må kun køre 50 her!?” Kolleger i Ghana har fortalt os, at politiradarer altid er indstillet på samme kilometertal, og jeg ved positivt, at nok har jeg kørt mere end 50, men jeg har på ingen måde været i nærheden af 96, så jeg siger med så uskyldig stemme som muligt: ”Det må du undskylde. Jeg lover dig ikke at gøre det igen”. Han: ”Hvor skal I hen?” Jeg: ”Accra”. Han: ”Godt Nytår og god tur!” Milde himmel! Vi slap! Det må være julen, der gør det, eller også er fredag den 30. december heldets dag. På den første dag i 2012 begiver vi os ud på de 190 kilometer hjem mod Togo og Lomé. Lige på den anden side broen over Volta-floden, i byen Sogakope, 80 kilometer fra grænsen til Togo, vinker en betjent os ind til siden, gennemser bilpapirerne og siger bistert: ”Der mangler en international attest for bilen”. Vi i munden på hinanden: ”What!?” Han gentager: ”Der mangler en international attest for bilen”. Vi forklarer, at vi hele vejen har fået at vide, at ”alt er som det skal være”. Det preller af. Han beder mig stige ud og komme ind på stationen, et skur på den modsatte side af vejen, hvor han kræver mit internationale og mit danske kørekort udleveret. Så skriver han en arrestordre på mig, og stikker mig den i hånden. Jeg skal stille i retten i Sogakope fredag den 6. januar, hvor jeg har mulighed for at forsvare min sag og få mine konfiskerede kørekort tilbage. Undlader jeg at møde, får jeg en bøde på 600 Cedi (eller 2.700 kroner). Hvis jeg ikke betaler den, vil jeg blive efterlyst af Interpol, siger han. Med ghanesiske politibetjente skal man spille ydmyg, har vi lært. I Togo og Benin er det anderledes. Bliver man standset i de lande, skal man hurtigst muligt få overtaget, komme oven på, intimidere betjenten. Den taktik virker ikke i Ghana. Derfor dukker jeg hovedet og siger stille, at der kun er 80 kilometer til Lomé, at jeg og familien er trætte efter den lange tur rundt i betjentens dejlige land. Vi vil gerne hjem. Betjenten: ”Ja, selvfølgelig, du er jo i transit. Kør bare!”. Jeg: ”Uden kørekort?”. Han: ”Yes, yes, no problem!”. Claudine tager rattet resten af vejen til Lomé, hvor vi ringer til engelske bekendte i Accra, som har boet i Ghana i mange år og ved, hvordan man klarer sådan en sag. De tager ned til Sogakope-politistationen og forhandler med betjentene og får udleveret kørekortene og får mig slettet af politiets register. Det koster 200 dollars. Det er ikke rart at tænke på for en ukorrupt dansker med ”nul-tolerance”, men vores bekendte slår det hen med ”usual business”, og ”best solution”. De havde en fin tur ned til Volta-floden, siger de.

Engelsk

In Kumasi, we find the customs office, where we are led to the chief customs officer, who directs us to the room next door. There we go in and find four writing ladies. The three of them doze over their tables, but the fourth helps us. She is browsing our car papers, now also with a copy of the insurance papers for the new year, 2012, which we have faxed to the hotel in Kumasi. On our behalf, she writes a letter to the boss inside next door, in which we "request an extension of the permit for the car for five days". Claudine signs and we carry the letter in to the boss, who sets his initials as approval and asks us to go one floor down to an employee who has to assess the case. One floor down, the employee reviews the papers and approves the extension. He then asks us to go downstairs to Ghana Commercial Bank and pay import duty of 2.5 Cedi (8.75 kroner), or 0.50 Cedi per day. I'm on the verge of telling him about the different prices at the customs station on the border between Togo and Ghana, but leave it at that. There is no reason to complicate the situation. The bank is closed, but a man in the hallway promises us that the banker will come "soon". We wait - and wait.The banker shows up an hour and a half later, and we pay the 8.75 kroner and go up again to the customs officer on the first floor, who extends our extension until 3 January. On the trip from Kumasi to Accra a few days later, there is relief in the car. It's great that we have the papers in order. We are stopped at six checkpoints, but the officers are friendly. They check the papers and say that everything is as it should be, and ask for a small Christmas present, which we kindly refuse. But as we are heading into the Taifa suburb of Accra, a police officer suddenly jumps out in front of the car. He orders us to the side and comes over to the driver's side window and shows me a radar: “Can you see that screen here. What does it say? ”. I: "96 kilometers per hour". He: "And you can only drive 50 here !?" Colleagues in Ghana have told us that police radars are always set to the same mileage, and I know positively that I have probably driven more than 50, but I have by no means been near 96, so I say in such an innocent voice as possible: “You have to apologize. I promise you not to do it again ”. He: "Where are you going?" I: "Accra". He: "Happy New Year and Happy New Year!" Mild skies! We escaped!It must be Christmas that does it, or Friday 30 December is the day of luck. On the first day of 2012, we head out on the 190 kilometers home towards Togo and Lomé. Just on the other side of the bridge over the Volta River, in the town of Sogakope, 80 kilometers from the border with Togo, an officer waves us to the side, reviews the car papers and says grimly: "An international certificate for the car is missing". We in each other's mouths: "What !?" He repeats: "There is a lack of an international certificate for the car". We explain that we have been told all along that "everything is as it should be". It bounces off. He asks me to get out and enter the station, a shed on the opposite side of the road, where he demands my international and my Danish driving license be handed over. Then he writes an arrest warrant on me, and sticks it in my hand. I have to appear in court in Sogakope on Friday 6 January, where I have the opportunity to defend my case and get my confiscated driving licenses back. If I fail to attend, I will be fined 600 Cedi (or 2,700 kroner). If I do not pay for it, I will be wanted by Interpol, he says. With Ghanaian police officers, one has to play humble, we have learned. In Togo and Benin it is different.If you are stopped in those countries, you must as soon as possible get taken over, get on top, intimidate the officer. That tactic does not work in Ghana. Therefore, I duck my head and say quietly that there are only 80 kilometers to Lomé, that I and the family are tired after the long trip around the officer's lovely country. We want to go home. The officer: "Yes, of course, you are in transit. Just drive! ”. Me: "Without a driver's license?". Han: "Yes, yes, no problem!". Claudine takes the wheel the rest of the way to Lomé, where we call English acquaintances in Accra, who have lived in Ghana for many years and know how to handle such a case. They go down to the Sogakope police station and negotiate with the officers and get the driver's licenses and get me deleted from the police register. It costs $ 200. It is not nice to think of an uncorrupt Dane with "zero tolerance", but our acquaintances turn it around with "usual business" and "best solution". They had a nice trip down to the Volta River, they say.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.