Dansk

”Alt-er-som-det-skal-være”-safari På Claudines fødselsdag, den 17. oktober 2010, kører hun fra Lomé langs kysten til Ghanas hovedstad Accra. Her venter jeg sammen med drengene og venner fra Danmark, som vi har hentet i Accras lufthavn. De er fløjet til Ghana for at fejre hende og opleve landet. På de 190 kilometer mellem Lomé og Accra bliver hun standset seks gange og må hver gang kæmpe for at slippe for at betale bestikkelse. Betjentenes anklager går på manglende papirer eller defekt brandslukker eller for høj hastighed. Intet af det er sandt, fordi Claudine har gjort alt for at overholde reglerne og forhåbentligt begrænse betjentenes overgreb. En af dem springer ud fra en busk, standser bilen, siger, at hun har kørt for hurtigt. Hun nægter. Han truer med at trække hende i retten, men så mobiliserer hun al den selvkontrol, hun har i sig og svarer køligt: ”Ok med mig. Lad os tage dertil”. Betjenten kigger forbløffet på hende. Han har ikke kalkuleret med det svar og er ikke forberedt på at skulle forklare sig overfor en dommer, så han lader hende køre videre mod Accra. Lidt over et år senere, lige før jul i 2011, starter vi en anden tur, der skal bringe os fra Lomé op igennem Togo og derfra over til Ghana og ”Afrikas” formentligt mest korrupte landevejsbetjente. Vi pakker Claudines Børnefonden-firhjulstrækker og kører nordpå for at krydse over ved Nachampa/Tatale-grænseovergangen lidt mere end 400 kilometer oppe i landet. Den ghanesiske ambassade har bekræftet, at vi kan køre ind i Ghana med en togolesisk indregistreret bil ved den grænsepost uden problemer. ”Yes, yes, no problem, Sir” lyder det fra en venlig embedsmand, der tjekker vores bilpapirer og forsikrer os, at ”alt er, som det skal være”. Men da vi når frem lillejuleaften, siger en ghanesisk toldbetjent, at man kan få visa i passene ved grænseposten men ikke tage en privat togolesisk indregistreret bil med ind i Ghana. ”What!?”, siger vi i munden på hinanden og forklarer ham, at vi har spurgt den ghanesiske ambassade nede i Lomé, og at vi er kørt herop i god tro. Vi overvejer at vende om og køre enten 200 kilometer sydpå eller 200 kilometer nordpå til en af de andre grænseposter. Men toldbetjenten får os fra det. Han ændrer nu præmissen en smule. Nu kan man ”tage en privat togolesisk indregistret bil ind i Ghana med særlig tilladelse”. Han siger, vi skal vente, til han er færdig med sin frokost, fufu, som han er i færd med at søbe op fra en tallerken, mens han snakker med os. Så vil han behandle en ansøgning ”om tilladelse til at importere et motorkøretøj til Ghana” som ”a special case”. Vi er jo ”genuine tourists”, kan han godt se. Han skyller fufu-en af fingrene og beordrer én af sine medarbejdere til at ringe til den øverste told-kommando i Accra for at indhente bemyndigelse til at lade os passere. Men der spises åbenbart også frokost-fufu i toldkontoret i Accra, for først to timer senere hører vi toldbetjenten svare et opkald og sige: ”Yes sir” en syv-otte gange. Passage er bevilget. Så til den skriftlige ansøgning, der trækker ud, fordi tolderne ikke kan huske, hvor de har lagt karbon-papirer til de fire gennemslag, som tilsynelandende er afgørende for orden i grænsestationens arkiv. Til sidst er ”alt som det skal være”, bortset fra at vi ikke kan overbevise toldbetjenten om, at vores bilforsikring automatisk forlænges med et år ud over nytår. Forlængelsen er ved at blive behandlet af forsikringsselskabet i Lomé, og derfor har vi ikke en original police i bilen. Toldbetjenten giver sig ikke. Han vil ikke udstede tilladelse længere end til nytårsaften men foreslår, at vi opsøger toldkontoret i Tamale for at få køretilladelsen forlænget. Her og nu skal vi betale 36 Cedi (cirka 126 kroner) i importafgift til ham. Vi indvender, at ved Aflao-grænsen nede ved Lomé er afgiften kun 20 Cedi. Toldbetjenten: ”Vi har andre priser heroppe”. I Tamale finder vi toldkontoret, hvor toldchefen er irriteret over at få kunder midt på eftermiddagen. Han vil ikke modtage en ansøgning om forlængelse af vores køretilladelse. Det er ikke nødvendigt, siger han, og så forklarer han, at vi ”sagtens kan køre rundt” efter nytårsaften uden tilladelse. ”No problem, Sir” og ”Alt er som det skal være”. Hvis vi er urolige, skal vi henvende os på toldkontoret i Kumasi. Vi holder juleaften på et hotel i byen, og dagen efter kører vi sydvestpå til Mole National Park og kigger på en af parkens 400 elefanter, adskillige gange. Det er en enlig udstødt han-elefant, der går i parkens sydlige ende og drømmer om de 399 andre elefanter længere nordpå, gætter vi. Vi kan desværre ikke komme i nærheden af de store flokke. Parkens veje er for dårlige. Anden juledag kører vi videre mod Kumasi og bliver standset seks gange af politi, men betjentene er venlige. De tjekker vores papirer, godkender dem og nøjes med at bede om en lille ”julegave”, som vi afviser med en venlig undskyldning. I Kumasi finder vi toldkontoret, hvor vi bliver ført ind til øverste toldchef, som henviser os ti

Engelsk

"Everything-is-as-it-should-be" safari On Claudine's birthday, October 17, 2010, she drives from Lomé along the coast to Ghana's capital Accra. Here I am waiting with the boys and friends from Denmark, who we have picked up at Accras airport. They have flown to Ghana to celebrate her and experience the country. On the 190 kilometers between Lomé and Accra, she is stopped six times and each time has to fight to avoid paying bribes. Officers' accusations are based on missing papers or defective fire extinguishers or speeding. None of this is true because Claudine has done everything to comply with the rules and hopefully limit the officers' abuse. One of them jumps out of a bush, stops the car, says she has been driving too fast. She refuses. He threatens to drag her to court, but then she mobilizes all the self-control she has in her and answers coolly: “Okay with me. Let's go there ”. The officer looks at her in amazement. He has not calculated with that answer and is not prepared to have to explain himself to a judge, so he lets her drive on towards Accra.A little over a year later, just before Christmas in 2011, we start another trip that will take us from Lomé up through Togo and from there over to Ghana and "Africa's" probably most corrupt road officers. We pack Claudine's Børnefonden four-wheel drive and drive north to cross at the Nachampa / Tatale border crossing a little more than 400 kilometers up in the country. The Ghanaian embassy has confirmed that we can drive into Ghana with a Togolese registered car at that border post without any problems. "Yes, yes, no problem, Sir," said a friendly official, checking our car papers and assuring us that "everything is as it should be." But when we arrive on Christmas Eve, a Ghanaian customs officer says that you can get visas in the passports at the border post but not take a private Togolese registered car into Ghana. "What !?", we say to each other and explain to him that we have asked the Ghanaian embassy down in Lomé and that we have driven up here in good faith. We are considering turning around and driving either 200 kilometers south or 200 kilometers north to one of the other border posts. But the customs officer gets us from it. He now changes the premise a bit. Now you can "take a private Togolese registered car into Ghana with special permission".He says we should wait until he finishes his lunch, fufu, as he is in the process of sweeping up from a plate while he talks to us. He will then treat an application "for a permit to import a motor vehicle to Ghana" as "a special case". We are "genuine tourists", he can see. He rinses the fufu off his fingers and orders one of his staff to call the Supreme Customs Command in Accra to obtain authorization to let us pass. But apparently fufu is also eaten at the customs office in Accra, because only two hours later do we hear the customs officer answer a call and say: "Yes sir" seven or eight times. Passage is granted. So to the written application that drags out because the customs can not remember where they have put carbon papers for the four breakthroughs that seem to be crucial to order in the border station archives. In the end, "everything is as it should be", except that we can not convince the customs officer that our car insurance is automatically extended by one year beyond New Year. The extension is being processed by the insurance company in Lomé, and therefore we do not have an original policy in the car. The customs officer does not give up.He will not issue a permit beyond New Year's Eve but suggests that we visit the customs office in Tamale to get the driving license extended. Here and now we have to pay 36 Cedi (about 126 kroner) in import duty to him. We object that at the Aflao border down at Lomé, the tax is only 20 Cedi. The customs officer: "We have other prices up here". In Tamale, we find the customs office, where the chief of customs is annoyed at getting customers in the middle of the afternoon. He will not receive an application for an extension of our driving license. It is not necessary, he says, and then he explains that we "can easily drive around" after New Year's Eve without permission. "No problem, Sir" and "Everything is as it should be". If we are worried, we should contact the customs office in Kumasi. We spend Christmas Eve at a hotel in the city, and the next day we drive southwest to Mole National Park and look at one of the park's 400 elephants, several times. It's a lone expelled male elephant walking at the southern end of the park and dreaming of the 399 other elephants further north, we guess. Unfortunately, we can not get close to the big flocks. The roads of the park are too bad.On the second day of Christmas, we drive on towards Kumasi and are stopped six times by police, but the officers are friendly. They check our papers, approve them and just ask for a small "Christmas present", which we reject with a kind apology. In Kumasi we find the customs office, where we are led to the chief customs officer, who refers us ten

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.