Dansk

You better not ask Situationer med større eller mindre præg af korruption er ofte svære at gennemskue, og det er ikke altid, vi opdager, om der overhovedet er penge involveret. Det sker tit. Første gang er i Uganda i 1992, da vi får det nationale ugandiske elektricitetsselskab tæt ind på livet. Sagen er, at Kampala er plaget af strømafbrydelser i en uendelighed, også vores hus på Tank Hill der ligger på en lille blind vej som det sidste af fire på samme elforsyning. Når strømmen ryger, går vi ud på vejen for at se, om kvarteret eller kun vores hus er ramt. Er det hele kvarteret, kommer strømmen normalt hurtigt tilbage. Er vores hus derimod det eneste, er det et privat og sværere problem, som kun ambassadens elektriker, Juma, kan løse for os. Når det sker, ringer vi til ham, og så kommer han så hurtigt, han kan, stiller sin cykel på gårdspladsn, snører et par gummisko fast om fødderne, tager tykke handsker på og klatrer så til tops i den pæl, hvor ledninger fra elnettet forsyner vores hus. I toppen af pælen flytter han strømforsyningen fra en fase over på en anden. Der er to faser, forklarer han, og det er sjældent, at strømmen går i begge på én gang. Men en af strømafbrydelserne falder uheldigt, på et tidspunkt hvor Juma er på besøg i sin landsby udenfor Kampala. Vi kan ikke få fat i ham, og selv klatre op i pælen og pille ved ledningerne har ingen af os lyst til. Strømafbrydelsen bliver ved. Vi sidder om aftenerne med flagermuslygter og stearinlys og krydser fingre for, at strømmen kommer tilbage. Det gør den ikke. Efter et par dage bliver vi nødt til at flytte vores frostvarer fra fryseren til kolleger i en anden bydel. Nogle dage senere finder jeg ud af, at elvæsenet har et kontor i Kampalas centrum, hvor strømsvigt kan meldes. Der tager jeg ind og får en lang formular stukket i hånden. Den udfylder jeg og giver manden bag skranken, som siger, at der kommer en reparatør forbi om et par timer. Det gør der ikke. Næste dag kører jeg igen til kontoret i bymidten, hvor manden bag skranken beklager, at reparatøren ikke kom. Desværre har kontoret mistet formularen fra i går, og han beder mig derfor udfylde en ny. Det gør jeg og kører bort igen med en besked fra den venlige mand om, at der kommer en reparatør forbi Tank Hill ”om lidt”. Det gør der ikke. Dagen efter på ambassaden bliver jeg ringet op af Juma, der ver på vej hjem fra landsbyen. Han vil høre, om alt er ok og fortæller, at han kommer tilbage til Kampala i løbet af dagen. Jeg forklarer ham, at vi har været uden strøm i over en uge, og at jeg har meldt det hos elvæsenet, og så fortæller jeg om forløbet på kontoret i bymidten. Der lyder et fnis i den anden ende af røret. Så siger han: ”De krøller de der formularer sammen, så snart du er ude af døren, medmindre du stikker dem nogle penge under bordet. Og det må du jo ikke”. ”Der er to ting, du kan gøre: Som ambassademand kan du ringe til den øverste chef for elvæsenet. Det vil nok løse problemet ret hurtigt”. Han giver mig nummeret på ”the big electricity man”. ”Men”, siger Juma: ”Du kan også vente til jeg er tilbage”. Jeg er så desperat efter at få strøm i huset, så jeg ringer til den store el-mand, der lover at sende et reparatør-team til huset hurtigst muligt. Så kører jeg hjem til Tank Hill for at vente på elektrikerne, men inden de når frem, dukker Juma op, klatrer til tops i el-pælen og konstaterer, at der ikke er strøm i nogen af de to faser. Han siger, at den hurtigste måde at få strøm på er at kontakte ”en, han kender i elvæsenet”, der bor længere nede på Tank Hill”, og så er han ude ad porten igen, inden jeg når at forklare ham, at jeg har ringet til direktøren for elvæsenet. Nogle minutter senere ruller en stor, hvid Toyota ind ad porten. Ud står fem mænd i jakkesæt og solbriller. De ligner alle mafiosoer. Den ene siger, at ”the big man”, har sendt dem. Mindre end et minut senere kommer endnu en stor hvid Toyota ind ad porten. Ud af den står Juma og fire mænd i jakkesæt og solbriller. De får øje på det første team, og alle kigger nu ondt på hinanden. Så bølger diskussionen hidsigt frem og tilbage på luganda, indtil Jumas team sætter sig ind i bilen og kører ud ad porten. Bossen i ”The big man”s team siger, at han nok skal skaffe strøm, men at han ikke kan klare det her fra compounden. Han ser ubehageligt undersøgende på mig, så jeg trækker Juma til side og spørger ham, hvad manden vil. Juma: ”Jo, han vil have penge!”. Jeg: ”Det ved du godt, at jeg ikke kan, Juma. Det må jeg ikke”. ”Ok”, siger Juma, og vender sig og siger en masse på luganda til bossen, der kommer hen til mig, giver hånd og siger: ”Du har strøm om en halv time”. Sammen med teamet sætter han sig ind i Toyotaen og kører ud ad porten. Strømmen kommer tilbage mindre en time senere. Jeg spørger Juma: ”Hvordan gjorde du det? Hvad skete der?” Juma smiler skævt: You better not ask!” Det lader jeg så være med.

Engelsk

You better not ask Situations with a greater or lesser degree of corruption are often difficult to see through, and we do not always discover whether there is money involved at all. It happens often. The first time is in Uganda in 1992, when we get the national Ugandan electricity company close to life. The thing is, Kampala is plagued by power outages indefinitely, including our house on Tank Hill which is on a small cul de sac like the last of four on the same power supply. When the power goes out, we go out on the road to see if the neighborhood or just our house is affected. Is it the whole neighborhood, the power usually comes back quickly. If, on the other hand, our house is the only one, it is a private and more difficult problem that only the embassy's electrician, Juma, can solve for us. When that happens, we call him and then he comes as fast as he can, puts his bike in the yard, laces a pair of rubber shoes around his feet, puts on thick gloves and then climbs to the top of the pole where wires from the mains supplies our house. At the top of the pole, he moves the power supply from one phase to another. There are two phases, he explains, and it is rare for the current to flow in both at once.But one of the power outages falls unfortunate, at a time when Juma is visiting his village outside Kampala. We can not get hold of him, and even climb up the pole and pill at the wires none of us feel like. The power failure persists. We sit in the evenings with bat lanterns and candles and cross our fingers for the power to return. It does not. After a few days, we will have to move our frozen goods from the freezer to colleagues in another district. A few days later, I find out that the electricity service has an office in the center of Kampala, where power outages can be reported. There I go in and get a long form stuck in my hand. I fill it in and give it to the man behind the counter, who says a repairman will come by in a couple of hours. It does not. The next day I drive again to the office in the city center, where the man behind the counter regrets that the repairman did not come. Unfortunately, the office has lost the form from yesterday and he is therefore asking me to fill in a new one. I do so and drive away again with a message from the friendly man that a repairman is coming past Tank Hill "in a little while". It does not. The next day at the embassy, ​​I get a call from Juma, who is on her way home from the village. He wants to hear if everything is ok and tells that he will return to Kampala during the day.I explain to him that we have been without electricity for over a week, and that I have reported it to the electricity service, and then I tell about the process in the office in the city center. There is a giggle at the other end of the pipe. Then he says: “They curl those formulas together as soon as you are out the door, unless you stick some money under the table. And you must not do that ”. "There are two things you can do: As an ambassador, you can call the chief executive of the electricity industry. It will probably solve the problem quite quickly ”. He gives me the number of "the big electricity man". "But", says Juma: "You can also wait until I'm back". I'm so desperate to get power in the house, so I call the big electric man who promises to send a repair team to the house as soon as possible. Then I drive home to Tank Hill to wait for the electricians, but before they arrive, Juma shows up, climbs to the top of the electric pole, and finds that there is no power in either phase.He says that the fastest way to get power is to contact "someone he knows in the electricity industry" who lives further down on Tank Hill ", and then he is out the gate again before I have time to explain to him that I has called the director of the electricity industry. A few minutes later, a large, white Toyota rolls in through the gate. Out stand five men in suits and sunglasses. They all look like mobsters. One says that "the big man" has sent them. Less than a minute later, another large white Toyota enters the gate. Out of it stands Juma and four men in suits and sunglasses. They spot the first team and everyone is now looking at each other badly. Then the discussion rages furiously back and forth on luganda until Juma's team gets into the car and drives out the gate. The boss in "The big man"'s team says that he will probably get power, but that he can not handle this from the compound. He looks uncomfortably inquisitively at me, so I pull Juma aside and ask him what the man wants. Juma: "Yes, he wants money!". Me: “You know I can not, Juma. I must not do that ”."Ok", says Juma, and turns around and says a lot of luganda to the boss who comes to me, shakes hands and says: "You have power in half an hour". Together with the team, he gets into the Toyota and drives out the gate. The power comes back less than an hour later. I ask Juma, “How did you do that? What happened?" Juma smiles crookedly: You better not ask! ” I will not let that happen.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.