Dansk

Bække, der bliver til floder Den togolesiske embedsmands forsøg på at score penge til ”benzin til sin motorcykel” er et eksempel på åbenlys korruption, mens andet finder sted i gråzoner, som er sværere at gennemskue. Det gælder for eksempel, når vi i Lomé skal til lægen og med det samme får adgang foran tre dusin togolesere, der sidder og har kogt i venteværelset i timer. I Lomé er lægehonorarerne fastsat på forhånd, som i Danmark, men med den forskel, at hvide betaler 3-4 gange så meget som togolesere. Den lokale elite, de rige, betaler næsten det samme som hvide expats og bliver så også hurtigere behandlet. Som os kan de ikke undslå sig denne systematiske forskelsbehandling. Folk vil rynke på næsen, hvis nogen forsøger at lave om på systemet. Har man penge, skal man til først. Tankegangen er accepteret. De rige først. De fattige må vente. Vi kan ikke slippe uden om det, medmindre vi lader være med at gå til lægen. På den måde er vi med til at institutionalisere den store svøbe ved korruptionen, nemlig at den vender ”den tunge ende nedad”. De fattigste lider mest. Imens tenderer pengene mod at løbe opad, fra bund mod top. En ansat ved Ghanas ambassade i Lomé giver mig en detaljeret forklaring på netop sådan et forhold, hvor en bestikkelses-bæk bliver til en flod, som flyder og svulmer opad og ender i et penge-delta i sammenløb med andre floder. Bækkens kilde befinder sig ved Aflao-grænsen mellem Togo og Ghana, hvor de tusinder af daglige grænsegængere imod lovfæstede regler om fri og gratis passage må slippe 100 CFA (kr. 1,10) til toldbetjentene, hver gang de passerer grænsen. Udover denne ulovlige indkomst kratter betjentene andre penge ind ved improviseret told på bagage i tasker og kufferter. Alt fra en kuglepen til en T-shirt til et karton cigaretter pålægges told, der udregnes på grundlag af betjentens impulsive vurdering af grænsegængerens økonomiske formåen. Pænt tøj, smarte sko, dyr mobiltelefon: høj told. Laser og pjalter: lav told. Fra betjentens sideindkomst ved grænsen betales der ”afgift” til overordnede opad i systemet og videre, indtil afgifterne lander i politihovedkvarteret i hovedstaden Accra, hvor andre bestikkelses-kanaler løber sammen med strømmen fra Aflao. Korruptionen er ifølge den ghanesiske ambassade-ansatte så lukrativ allerede ved kilden i Aflao, at en betjent og hans familie jubler, hvis han bliver udstationeret ved grænsen. Det er som at vinde i lotteriet.

Engelsk

Streams that turn into rivers The Togolese official's attempt to score money for "petrol for his motorcycle" is an example of blatant corruption, while others take place in gray areas that are more difficult to see through. This applies, for example, when we in Lomé go to the doctor and immediately get access in front of three dozen train readers who have been sitting and cooking in the waiting room for hours. In Lomé, the doctors' fees are set in advance, as in Denmark, but with the difference that whites pay 3-4 times as much as Togolese readers. The local elite, the rich, pay almost the same as white expats and are then also treated more quickly. Like us, they cannot escape this systematic discrimination. People will wrinkle their noses if someone tries to change the system. If you have money, you have to go first. The mindset is accepted. The rich first. The poor have to wait. We can not get around it unless we do not go to the doctor. In this way, we help to institutionalize the great scourge of corruption, namely that it turns "the heavy end down". The poorest suffer the most. Meanwhile, the money tends to run upwards, from bottom to top.An employee at the Ghanaian embassy in Lomé gives me a detailed explanation of just such a situation, where a bribe stream turns into a river that flows and swells upwards and ends up in a money delta in confluence with other rivers. The source of the brook is located at the Aflao border between Togo and Ghana, where the thousands of daily border crossings against statutory rules on free and free passage must drop 100 CFA (DKK 1.10) to the customs officers every time they cross the border. In addition to this illegal income, the officers rake in other money by improvised customs duties on luggage in bags and suitcases. Everything from a pen to a T-shirt to a carton of cigarettes is subject to customs duties calculated on the basis of the officer's impulsive assessment of the border guard's financial ability. Nice clothes, smart shoes, expensive mobile phone: high duty. Laser and rags: low duty. From the officer's side income at the border, “charges” are paid to superiors up the system and on until the charges land at the police headquarters in the capital Accra, where other bribery channels run alongside the stream from Aflao. According to the Ghanaian embassy staff, the corruption is so lucrative already at the source in Aflao that an officer and his family rejoice if he is posted at the border. It's like winning the lottery.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.