Dansk

Yovo, yovo bon soir! I Lomé accentueres et problem, som i varierende grad har forfulgt mig, siden vi landede i Uganda i 1992, og som jeg vil tillade mig at kalde den ultimative kulturudfordring for en hvid i ”Afrika”. Det drejer sig om det fænomen, at folk råber efter en, fordi man er hvid. Råberiet udfolder sig hvor som helst, i hvert fald de steder, hvor jeg har boet og rejst rundt, og Lomé er det hidtil værste. Det startede i Kampala, hvor børn råbte ”muzungu” efter os. Det er kiswahili og betyder noget i retning af ”formålsløs vandrer”, og det gik snart op for os, at det ikke gør nogen forskel, om man kommer ”formålsløs vandrende” fra Europa eller er fastboende og måske har boet i ”Afrika” hele sit liv. Det er også ligegyldigt, om man er nord- eller sydeuropæer, araber eller kineser. Er man ikke sort, er man ”muzungu”. Ordet betyder også ”af europæisk afstamning” eller ”hvid”, selvom østafrikanerne tilbage i historien vist ikke opfattede muzunguer som hvide, men nærmere som rødlige. Hvide er per definition rige, og derfor signalerer ”muzungu” også ”rig” og ”magtfuld”. Jeg har hørt afrikanere omtale afrikanere som ”muzungu”, fordi vedkommende havde mange penge eller havde tilegnet sig vestlige manerer, eller fordi han eller hun hang ud med hvide. Konnotationerne omkring ”muzungu” er for det meste positive, men ordet bruges også negativt. Som en blogger skrev om en bekendts oplevelser på et tanzanisk hospitals fødegang: ”Kvinder her føder uden megen medicin, og hvis de skriger eller græder under fødslen, bliver de hånligt kaldt muzungus” . Omfanget af råberiet varierer: I det østlige og sydlige Afrika er det børn i landsbyerne, der råber efter hvide. Det sker sjældent i byerne, og det er aldrig voksne, der gør det, men man skal som hvid alligevel forvente at blive råbt ad hvor som helst, når som helst. Som da Claudine og jeg i 1993 vandrede i de menneskeøde Virunga-bjerge i Zaire på vej til de berømte bjerggorillaer og fra det fjerne på den anden side af en dal, uden for synsvidde, langt, langt borte, kunne høre en diskant stemme fra en lille dreng: ”Muzuuuuungu!”. Ordene er forskellige men betyder grundlæggende det samme: ”hvid person”. I det sydlige Afrika råbes der ”umlungu”, og i Mali er en hvid en ”toubabou”, i Ghana en ”obroni” og i Niger en ”nasara”, der også kan oversættes med ”succes”. På det nigerianske yoruba-sprog er en hvid en ”oyinbo”, som betyder ”afpillet hud”. Hvide har altså været sorte ved fødslen, men har fået huden pillet af. I Togo er vi blevet til ”yovo”-er, bogstaveligt talt dag og nat, alle vegne, uafbrudt. Alt, hvad der skal til for at blive råbt i ansigtet, er at åbne døren ud til gaden, så er den der: ”Yovo, yovo”! På min daglige løbetur på Lomé Universitet oplever jeg voksne kvinder fremme i syns- og hørefeltet, der tydeligvis instruerer deres børn i at råbe efter mig. Når jeg når frem, kommer det så fra en flok børn: ”yovo, yovo, bon soir” – morgen og aften. I byens centrum oplever jeg mænd i jakke og slips på motorcykler, der vender sig mod mig, når de passerer, og råber ”yovo”. Råberiet i Togo er så påfaldende, at jeg beslutter at dykke ned i fænomenet og spørger folk, hvorfor vi hvide bliver råbt ad. Ingen togolesere har et svar. De kigger forundret på mig og siger ting som: ”Ja, det har du da ret i. Man råber efter de hvide. Og hvad så? Er det vigtigt?” En belgier, der har tilbragt det meste af sit liv i Afrika, mener, at tilråbene kun giver mening, hvis man tænker på dem som: ”Hej, du anderledes dér: ælle-bælle-fortælle-pif-paf-puf” eller lignende magiske ord, som signalerer, at vi hvide bliver registreret og placeret som mærkelige, anderledes. En anden siger, at tilråbene er en bøn om penge og rigdom, et ønske om at opsnappe mønter, når de drysser ud ad ørerne på den hvide. Den afdøde polske journalist og forfatter Ryszard Kapuschinski mente, at afrikaneres tilråb skyldes frygt og gav eksempler i bogen ”Shadow of the Sun” . F.eks. havde han i en bydel i Dar es Salaam oplevet børn, som flygtede rædselsslagne fra ham. Og med god grund, for hver gang børnene er uvorne, siger deres mødre til dem: ”Du må hellere være artig. Ellers spiser muzunguen dig”. Råberiet er ubehageligt, til tider ulideligt, men vil man fungere, er man nødt til at finde sig i det. Man kan ikke undslippe. Øvelsen går på at få fænomenet placeret et eller andet sted på ”realitetsaksen” og så prøve at lukke ørerne. Et andet element, man er nødt til at vænne sig til men ikke nødvendigvis finde sig i, er den allestedsnærværende korruption. Herom nu.

Engelsk

Yovo, yovo bon soir! Lomé accentuates a problem that has haunted me to varying degrees since we landed in Uganda in 1992, and which I will allow myself to call the ultimate cultural challenge a white one in "Africa". It's about the phenomenon that people shout at you because you are white. The shouting is unfolding anywhere, at least in the places where I have lived and traveled, and Lomé is the worst so far. It started in Kampala, where children shouted "muzungu" after us. It is Kiswahili and means something like "purposeless wanderer", and it soon dawned on us that it makes no difference whether you come "purposeless wanderer" from Europe or are permanent residents and may have lived in "Africa" ​​all its life. It also does not matter if you are Northern or Southern European, Arab or Chinese. If you are not black, you are "muzungu". The word also means "of European descent" or "white", although the East Africans back in history did not perceive muzungu as white, but rather as reddish. Whites are by definition rich, and therefore "muzungu" also signals "rich" and "powerful".I have heard Africans refer to Africans as "muzungu" because they had a lot of money or had acquired Western manners, or because he or she hung out with whites. The connotations around "muzungu" are mostly positive, but the word is also used negatively. As one blogger wrote about an acquaintance's experiences at the birthplace of a Tanzanian hospital: "Women here give birth without much medicine, and if they scream or cry during childbirth, they are scornfully called muzungus". The extent of the shouting varies: in eastern and southern Africa, it is children in the villages who shout for whites. It rarely happens in the cities, and it is never adults who do it, but as a white person you should still expect to be shouted at anywhere, anytime. Like when Claudine and I hiked in the man-made Virunga Mountains of Zaire in 1993 on our way to the famous mountain gorillas and from afar on the other side of a valley, out of sight, far, far away, could hear a treble voice from a little boy: "Muzuuuuungu!". The words are different but basically mean the same thing: "white person".In southern Africa it is shouted "umlungu", and in Mali a white is a "toubabou", in Ghana an "obroni" and in Niger a "nasara" which can also be translated as "success". In the Nigerian Yoruba language, a white is an "oyinbo", which means "peeled skin". Whites have thus been black at birth, but have had their skin peeled off. In Togo, we have become "yovo "s, literally day and night, everywhere, uninterrupted. All it takes to be shouted in the face is to open the door to the street, then it's there: "Yovo, yovo"! On my daily run at Lomé University, I experience adult women in the field of sight and hearing who are clearly instructing their children to shout for me. When I arrive, it comes from a group of children: "yovo, yovo, bon soir" - morning and evening. In the city center, I see men in jackets and ties on motorcycles turning to me as they pass, shouting "yovo". The shouting in Togo is so striking that I decide to dive into the phenomenon and ask people why we whites are being shouted at. No train readers have an answer.They look at me in amazement and say things like: "Yes, you are right. You shout for the whites. So what? Is it important?" A Belgian who has spent most of his life in Africa thinks that the exclamations only make sense if you think of them as: "Hey, you different there: ællle-bælle-tell-pif-paf-puf" or similar magic words that signal that we whites are being registered and placed as strange, different. Another says the shouts are a plea for money and wealth, a desire to intercept coins as they sprinkle out on the ears of the white. The late Polish journalist and author Ryszard Kapuschinski believed that Africans' cries were due to fear and gave examples in the book "Shadow of the Sun". Eg. had he in a district of Dar es Salaam experienced children who fled in horror from him. And with good reason, because every time the kids are grubby, their mothers say to them, “You better have fun. Otherwise the muzunguen will eat you ”. The shouting is unpleasant, sometimes unbearable, but if you want to function, you have to get used to it. One cannot escape. The exercise is about getting the phenomenon placed somewhere on the "reality axis" and then trying to close your ears.Another element that one has to get used to but does not necessarily find oneself in is the ubiquitous corruption. About this now.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.