Dansk

En sort tornado Som hjemmegående kommer jeg tæt på vores rengøringsdame, Monique, som vi ansætter, da vi flytter i permanent bolig i kvarteret med det herlige navn, Forever. Som Eva i Sydafrika gør Monique rent som en ”sort tornado”, og hun bliver hurtigt udnævnt til ”vores Moniko-matic”, fordi hun håndvasker stabler af tallerkener og bestik på rekordtid, og fordi opvaskemaskiner ikke findes i Lomé. Monique får 70.000 CFA i løn hos os, og det er mere, end hun ville kunne få hos andre udlændinge, men jeg undrer mig alligevel over, hvordan hun kan forsørge en familie med 800 kroner om måneden og samtidig have råd til at købe nyt smart tøj, skifte hver dag, gå til frisør hver fjortende dag og eje en mobiltelefon, som er dyrere end min. Jeg spørger hende om mobiltelefonen. Hun svarer, at ”sådan en skal man have nu om dage”. Så må man spare på andre ting”, og mad har hun sagtens råd til, siger hun. En stor sæk fufu-mel til et par tusinde cfa (et par og tyve kroner) strækker til at mætte en familie i flere uger . Moniques løn står i grel kontrast til Claudines expat-løn, der er baseret på at skulle kunne dække ferierejser til Danmark for fire personer og i dagligdagen indkøb i det indiske supermarked med de franske oste og vine og italienske spegepølser og lækre importerede luksus-grøntsager som gul peber, der koster 27 kroner stykket. Ind imellem handler vi ind for mere end det dobbelte af Moniques månedsløn. Så sniger jeg mig til at kratte prismærkater af varerne. Ellers er det for pinligt, tænker jeg, selvom Monique nok er ligeglad og ved, at indiske supermarkeder er forbeholdt rige, der opererer i et prisniveau lysår fra hendes egen pengepung. Overfor Monique folder jeg min medbragte opfattelse af ledelse ud og giver den som nænsom boss. Rollen er bygget op omkring min opdagelse af, at danske ligheds-idealer og jovial tilgang til samarbejde ikke duer i ”Afrika”. Der er ikke noget, der hedder flad struktur. Der skal gives lodrette og direkte ordrer, ellers krakelerer samarbejdet i identitetsforvirring over hvem, der er hvem. I Danmark giver vi ordrer med sætninger som: ”Var det ikke en idé, hvis du....?. Eller: ”Hvad med, om du.....? ” og lignende i konjunktiv. Det virker ikke i en ”afrikansk” sammenhæng. Det er for abstrakt. Som ordregiver risikerer man, at ”afrikanere” opfatter spørgsmålet bogstaveligt og siger ”Jo, det kan jeg godt”, og så sker der ikke mere. Som boss skal man i stedet bruge bydemåde: ”Gør dit!”. ”Tag dat!”, og det er svært, når man ikke er født i en kultur, hvor selv de mindste konstellationer af mennesker har deres eget rigide hierarki. Derfor hører jeg i starten af min karriere som nænsom boss min egen stemme lyde overdrevent kommanderende det ene øjeblik for det næste at slå over i en jovialitet, som truer med at kæntre boss-rollen. Jeg leder efter en mellemvej, en tone, som både hun og jeg kan leve med, og det ser ud til at lykkes. Jeg oplever i hvert fald, at vi får etableret en smidig måde at være sammen på, som er baseret på stiltiende beslutninger om, at nogle ting bliver gjort på min måde, andre på Moniques måde. Det er for eksempel Moniques gebet, når vores produktive høns og ænder i haven bliver for mange, og støjen for høj. Så ifører hun sig fast og beslutsom mine og graver et hul i haven, hvæsser en kniv, og så ryger der hoveder af halvdelen af bestanden. Blodet trykker hun ud af de døde kroppe og ned i hullet, og så lægger hun de halshuggede dyr til afkøling. Et par gange står drengene i sikker afstand bag en busk og følger gysende slagteriet. Det er godt nok hårdere kost end deres krigsspil på Play Station, siger de. Jeg falder let i fælden med at bruge dansk humor, som er meningsløs i ”Afrika”, men Monique lurer mig. Hun har opdaget, at ikke alt, hvad jeg siger, skal tages for pålydende, som når jeg fortæller hende, at Claudine er boss i familien, ikke jeg. Så giver hun mig gas tilbage og nejer for Claudine, ”le patron”, når hun kommer hjem fra Børnefonden. At manden ikke bestemmer i huset er så langt ude, at det kun kan være en morsomhed. Men den dybe, grundlæggende forståelse af Monique får jeg aldrig. Jeg har ingen kultur-oversættelsesmoduler, ingen facitlister at slå op i. Jeg har kun mine forsøg på deduktion og at lægge to og to sammen Og som andre, der vil forstå en ny kultur, er jeg hæmmet af en instinktiv tro på, at Monique opfatter tilværelsen på samme måde som mig. Sådan har hun det nok også: Tror at jeg opfatter tingene som hun. Når vi strejfer konkrete kulturforskelle siger hun tit, at ”sandheden jo er, at…”, og den sandhed er for det meste hentet i den katolske kirke og krydret med et lokalt moralkodeks, gætter jeg. Jeg indser, at vi lever på forskellige planeter, selvom vi går op ned ad hinanden dag ud og dag ind. Men egentligt har vi det ganske hyggeligt – tror jeg.

Engelsk

A sort of tornado As a homemaker, I get close to our cleaning lady, Monique, who we hire as we move into permanent residence in the neighborhood with the glorious name, Forever. Like Eva in South Africa, Monique cleans up like a "black tornado", and she is quickly named "our Moniko-matic", because she washes stacks of plates and cutlery in record time, and because dishwashers are not found in Lomé. Monique gets 70,000 CFA in salary from us, and that is more than she could get from other foreigners, but I still wonder how she can support a family with 800 kroner a month and at the same time be able to afford to buy new smart clothes, change every day, go to the hairdresser every fortnight and own a cell phone that is more expensive than mine. I ask her about the cell phone. She replies that "you have to have one like this nowadays". Then you have to save on other things ", and she can easily afford food, she says. A large sack of fufu flour for a few thousand cfa (a few and twenty crowns) stretches to feed a family for several weeks.Monique's salary is in stark contrast to Claudine's expat salary, which is based on having to cover holiday trips to Denmark for four people and in everyday shopping in the Indian supermarket with the French cheeses and wines and Italian spiced sausages and delicious imported luxury vegetables such as yellow pepper, which costs 27 kroner each. Occasionally we trade for more than double Monique's monthly salary. Then I sneak up to scrape price tags off the goods. Otherwise, it's too embarrassing, I think, though Monique probably does not care and knows that Indian supermarkets are reserved for rich people operating in a price level light years from her own wallet. To Monique, I unfold my perceived perception of leadership and give it as a gentle boss. The role is built around my discovery that Danish ideals of equality and jovial approach to cooperation do not work in "Africa". There is no such thing as a flat structure. Vertical and direct orders must be given, otherwise the collaboration will crack in identity confusion over who is who. In Denmark we give orders with sentences like: “Wasn't it an idea if you ....?. Or: “What if you .....? ”And the like in the subjunctive. It does not work in an "African" context. It's too abstract.As a contracting authority, there is a risk that "Africans" take the issue literally and say "Yes, I can do that", and then nothing more happens. As a boss, you should instead use bidding: "Do yours!". "Take that!", And it is difficult when you are not born in a culture where even the smallest constellations of people have their own rigid hierarchy. Therefore, at the beginning of my career as a gentle boss, I hear my own voice sounding excessively commanding one moment for the next to turn into a joviality that threatens to overturn the boss role. I'm looking for a middle ground, a tone that both she and I can live with, and it seems to be succeeding. In any case, I find that we establish a flexible way of being together, which is based on tacit decisions that some things are done my way, others in Monique's way. It is, for example, Monique's bite when our productive hens and ducks in the garden become too many, and the noise too loud. Then she dresses firmly and resolutely mine and digs a hole in the garden, sharpens a knife, and then smokes heads of half the stock. She pushes the blood out of the dead bodies and into the hole, and then she puts the beheaded animals to cool.A few times the boys stand at a safe distance behind a bush and follow the slaughterhouse in horror. It's probably harder diet than their war game at Play Station, they say. I easily fall into the trap of using Danish humor, which is meaningless in "Africa", but Monique is fooling me. She has discovered that not everything I say should be taken at face value, as when I tell her that Claudine is the boss of the family, not me. Then she gives me gas back and nods to Claudine, "le patron", when she comes home from Børnefonden. That the man does not decide in the house is so far out that it can only be a joke. But I never get the deep, basic understanding of Monique. I have no culture translation modules, no fact lists to look up in. I only have my attempts at deduction and putting two and two together And like others who want to understand a new culture, I am hampered by an instinctive belief that Monique perceive life in the same way as me. That's probably how she feels too: I think I perceive things as she is. When we touch on concrete cultural differences, she often says that "the truth is that…", and that truth is mostly taken from the Catholic Church and spiced with a local moral code, I guess.I realize that we live on different planets even though we go up and down each other day in and day out. But actually we have quite a nice time - I think.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.