Dansk

Når manden laver ingenting Drengene er startet i skolen, og så er der mig selv, der er rejst ud sammen med Claudine, som har arbejde og tjener pengene til familien? En dansk ven skriver til mig, at han er misundelig over, at jeg er gift med en ”skafferøgle”. Det er jo meget skægt, så den bemærkning får mig til at udforske alternativer til at have eget job. Begrebet ”at lave ingenting” opstår og udvikler sig til en livlig e-mailkorrespondance med venner og bekendte, som jeg formoder har erfaring med ”at lave ingenting”. Jeg spørger dem, hvordan man gør det, og tilbage kommer der opfindsomme forslag. Et par gennemgående er hængekøjen, gode bøger og yoga, men det duer jo ikke – ikke i forhold til ”at lave ingenting”. For hvordan skal køjen blive rokket, hvordan vendes siderne i bøgerne? Tillige fordres der hjerne- og åndedrætsaktivitet til læsning og yoga. Jeg erkender, at der bor en umulighed i ”at lave ingenting”. Derfor bliver jeg nødt til at erstatte ”Hr. Lave-Ingenting” med titlerne ”medfølgende ægtefælle” og ”hjemmegående med ansvar for familiens husholdning”, og opdager, at rollen giver et ekstra problem, fordi mandlige ”medfølgende” er et mindretal i bistandssammenhæng. Der er kommet flere med årene, men de fleste ”medfølgende” expats i ”Afrika” er stadig kvinder og fra nationer, hvor det ikke sømmer sig for mænd at lege husmor. Generelt ser ”afrikanere” skævt til hvide familier, hvor det er kvinden, som har job og tjener pengene. Hvis den hvide mand så ydermere er den, som står for madlavning, rengøring og børnepasning, er der ikke hoved eller hale i noget som helst længere. Rollen som medfølgende er anstrengende i starten, men jeg finder en måde at forklare mig overfor lokale kolleger og bekendte, nemlig den gode gamle med, at jeg jo kommer fra en anden, anderledes og til tider sær kultur. Værre er det ikke. Jeg er dybest set bare underlig, og det er helt ok. Derimod er det lidt vanskeligere at få forståelse, når jeg møder kolleger fra ”moderne” nationer som Danmark med lighedsidealer og en bevidsthed om årtiers udjævning af skellet mellem kvinders og mænds muligheder. Her går det op for mig, at ”moderne” kolleger altid har medlidenhed med en kvinde, som har sagt sit job op for at ”følge med” manden til udlandet. Det er bare så synd for hende, at hun skal underlægge sig mandens karriere. Men en mandlig medfølgende, der oven i købet passer husholdningen, han er bare et skvat, der ikke kan skaffe penge til familien og må underlægge sig sin bedre halvdel. Til grin! I Togo og senere afværger jeg det værste fniseri ved at henvise til mit arbejde som free-lance-journalist, der alt andet lige er et godt stykke fra ”at lave ingenting”.

Engelsk

When the man does nothing The boys have started school and then there is myself who has traveled out with Claudine who has a job and earns the money for the family? A Danish friend writes to me that he is jealous that I am married to a "procurer". It's very funny, so that remark makes me explore alternatives to having my own job. The concept of "doing nothing" arises and develops into a lively e-mail correspondence with friends and acquaintances, who I suppose have experience of "doing nothing". I ask them how to do it and back come up with inventive suggestions. A few consistently are the hammock, good books and yoga, but that is not enough - not in relation to "doing nothing". For how is the bunk to be rocked, how to turn the pages of the books? Brain and respiratory activity are also required for reading and yoga. I recognize that there is an impossibility in "doing nothing". Therefore, I have to replace "Mr.Do-Nothing "with the titles" accompanying spouse "and" homemaker with responsibility for the family household ", and discovers that the role presents an additional problem because male" accompanying "is a minority in the context of development assistance. More have come over the years, but most "accompanying" expats in "Africa" ​​are still women and from nations where it is not appropriate for men to play housewife. In general, "Africans" look askance at white families, where it is the woman who has a job and earns the money. Furthermore, if the white man is the one in charge of cooking, cleaning and babysitting, there is no head or tail in anything anymore. The role as accompanying is tiring at first, but I find a way to explain myself to local colleagues and acquaintances, namely the good old man that I come from a different, different and sometimes strange culture. It's not worse. I'm basically just weird, and that's okay. On the other hand, it is a little harder to get an understanding when I meet colleagues from “modern” nations like Denmark with ideals of equality and an awareness of decades of leveling the gap between women's and men's opportunities.Here it dawns on me that "modern" colleagues always have pity on a woman who has quit her job to "follow" the man abroad. It's just such a shame for her that she has to submit to her husband's career. But a male companion who even looks after the household, he is just a scumbag who can not raise money for the family and has to submit to his better half. Fool! In Togo and later, I avert the worst giggles by referring to my work as a freelance journalist who, all other things being equal, is a good distance from "doing nothing".

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.