Dansk

Et forkælet dilemma Drengene starter i den britiske skole. De er blevet 13 og 11 år og skal for første gang iføre sig skoleuniform med hvid skjorte, sorte bukser og sorte laksko. De har øvet sig i at sige ”Mister Dit” og ”Misses Dat” og skal nu lære, at respekt ikke er gensidigt som i Danmark men noget, elever ensidigt skal rette mod lærere og andet personale på skolen. Ellers vanker der strenge disciplinærstraffe. I skolen er der dømt sort afrikansk elite krydret med et par hvide ambassade- og NGO-ansigter. Der er ganske vist over 30 forskellige nationaliteter på skolen, men langt de fleste er børn af nigerianske oliemilliardærer, politikere og forretningsfolk. Den senere præsident Muhammadu Buharis yngste datter går i parallelklasse med vores ældste søn, der ved eksamensceremonien i 2012 er den eneste hvide i sin klasse. I det omgivende togolesiske samfund har skolen ry for at være fyldt med forkælede børn fra Nigeria, og det blev kendt ude i den store verden ved årsskiftet 2009-2010, da medier skrev om ”underbuksebombemanden”, Umar Farouk Abdulmutallab. Han forsøgte juledag 2009 at sprænge et rutefly i luften kort før landing i Detroit, USA. Han havde gået på den britiske skole, men var senere blevet ”radikaliseret” på en koran-skole i Yemen. Togolesiske medier kaldte ham for ”en forkælet søn af en af Nigerias rigeste mænd”. Skolen er et etisk dilemma for os, fordi vi på den ene side godt kan forsvare, at vores børn skal have en lige så god uddannelse, som de ville have fået i Danmark, og at det kun kan lade sig gøre på den britiske, amerikanske eller franske skole i Lomé. På den anden side er vi en del af et miljø med forældre, der qua deres rigdom kan sende deres børn på privatskoler i udlandet, så børnene får en langt bedre uddannelse, end de ville kunne få i hjemlandet og dermed konsolidere familiens privilegerede position, når de vender hjem. I vores optik drejer skolegangen for vores to drenge sig om, at de skal lære noget og få deres eksamensbeviser for at komme videre, ikke at de ved hjemkomst til Danmark skal indgå i overklassen. Men vi erkender, at vi i miljøet omkring den britiske skole bliver en del af en global elite af mennesker, der har råd til at sætte deres børn i dyre skoler, også selvom vi ikke selv betaler for det . I 2011 sender vi drengene på sommerlejr på Bornholm, og det er første gang, de skal flyve alene fra Lomé over Paris til København. Vi er nervøse, om alt nu går godt og følger dem hele vejen på internettet via ”flight status” og web-kameraer i lufthavnene. Vi kan ikke se deres skikkelser, men vi kan følge turen på internettet, også da færgen fra København lægger til i Rønne. Alt går godt, og vi er stolte af dem. Da de er tilbage i Lomé og kommer hjem fra første dag i skole efter sommerferien, fortæller de, at en gruppe nigerianske klassekammerater samtidig med bornholmer-turen har været i Paris på en tur arrangeret og ledsaget af lærere fra den britiske skole. Den er gået mindre godt. Klassekammeraternes forældre klager til skolen over, at børnene i Paris må køre i metro og selv skal bære deres kufferter og ikke bliver transporteret i privatbiler, som de er vant til. Den britiske skole i Lomé, Togo. Forfatteren foto. Eliter ”overalt i Afrika” sender deres børn på dyre udenlandske skoler, og vi expats spiller med ved at sætte vores børn i de samme skoler eller indirekte, fordi vi køber tjenesteydelser af dem, som et eksempel kan vise: En belgisk udstationeret i Burundi forklarede, at de 2.000 dollars, som han betalte om måneden for at leje en ministers villa i hovedstaden Bujumbura, gik til uddannelse af ministerens tre børn i Canada: ”Når børnene vender hjem med deres udenlandske uddannelser, får de som faren en ministerpost og privilegier og lejer villaer ud til hvide udstationerede og sender deres egne børn til udlandet for at få en uddannelse. Og sådan bliver det ved. Generation efter generation”, mente belgieren.

Engelsk

A spoiled dilemma The boys start in the British school. They have turned 13 and 11 years old and for the first time have to wear a school uniform with a white shirt, black trousers and black patent leather shoes. They have practiced saying "Mister Dit" and "Misses Dat" and must now learn that respect is not mutual as in Denmark but something that students must unilaterally direct towards teachers and other staff at the school. Otherwise, severe disciplinary sanctions are common. At school, convicted black African elite spiced with a pair of white embassy and NGO faces. Admittedly, there are over 30 different nationalities at the school, but the vast majority are children of Nigerian oil billionaires, politicians and businessmen. The youngest daughter of later President Muhammadu Buhari goes into parallel class with our eldest son, who at the graduation ceremony in 2012 is the only white in his class. In the surrounding Togolese community, the school has a reputation for being full of spoiled children from Nigeria, and it became known in the wider world at the turn of the year 2009-2010, when the media wrote about the "underpants bomber", Umar Farouk Abdulmutallab. He attempted to blow up a scheduled aircraft on Christmas Day 2009 shortly before landing in Detroit, USA. He had attended the British school, but had later been "radicalized" at a Koran school in Yemen.Togolese media called him "a spoiled son of one of Nigeria's richest men". School is an ethical dilemma for us, because on the one hand we can well defend that our children should have as good an education as they would have received in Denmark, and that it can only be done in the British, American or French school in Lomé. On the other hand, we are part of an environment with parents who, due to their wealth, can send their children to private schools abroad, so that the children get a much better education than they would be able to get in the home country and thus consolidate the family's privileged position when they return home. In our view, the schooling for our two boys is about them learning something and getting their diplomas to move on, not that they should be included in the upper class when they return to Denmark. But we recognize that in the environment around the British school, we are becoming part of a global elite of people who can afford to put their children in expensive schools, even if we do not pay for it ourselves. In 2011 we will send the boys to summer camp on Bornholm, and this is the first time they will fly alone from Lomé over Paris to Copenhagen.We are nervous about everything going well now and follow them all the way on the internet via "flight status" and web cameras at the airports. We can not see their figures, but we can follow the trip on the internet, also when the ferry from Copenhagen docks in Rønne. Everything is going well and we are proud of them. When they are back in Lomé and come home from the first day of school after the summer holidays, they tell that a group of Nigerian classmates at the same time as the Bornholm trip has been to Paris on a trip arranged and accompanied by teachers from the British school. It has gone less well. The parents of the classmates complain to the school that the children in Paris have to drive in the metro and have to carry their suitcases themselves and are not transported in private cars as they are used to. The British school in Lomé, Togo. The author photo.Elites "everywhere in Africa" ​​send their children to expensive foreign schools, and we expats play by putting our children in the same schools or indirectly because we buy services from them, as an example can show: A Belgian posted in Burundi explained , that the $ 2,000 he paid a month to rent a minister's villa in the capital, Bujumbura, went to the education of the minister's three children in Canada: rent out villas to white expatriates and send their own children abroad to get an education. And so it goes on. Generation after generation, ”said the Belgian.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.