Dansk

To go to Togo Hvor der ingen lov findes Familien får igen afrikansk bopæl i august 2007. Forud er gået seks år i Danmark men med talrige ture til kontinentet, særligt for Claudine med sine kontraktlige 90 rejsedage om året for Børnefonden. Udstationering er blevet besluttet, og Togo vælges som base, fordi husleje og leveomkostninger er de laveste af de fem vestafrikanske lande, hvor Børnefonden opererer. Med lufthavne og flyforbindelser er det hip som hap, hvor hun bor, bare det ikke er Kap Verde flere hundrede kilometer ude i Atlanterhavet. Så en skønne dag sidder vi igen i en flyver 9-10 kilometer over landjorden og ryster i de turbulenser, som hærger Central- og Vest-Afrika i et bælte, hvor Sahara-ørkenen nedenunder slår over i halvørken. Nogen siger, at turbulensen skyldes varme luftstrømme, der stiger til vejrs. Andre hævder, at der ingen forklaring findes og kalder turbulensen for Afrikas mystiske Bermuda-trekant, selvom der aldrig er forsvundet fly i området, såvidt jeg ved. Et par tusinde kilometer længere sydpå slår flyet et knæk til højre, og så kommer der vand på venstre side. Det er Guinea-bugten, og nu går det nedad langs kysten, henover Lomés østlige forstæder, må det være, og ned i lufthavnens enlige landingsbane. Jeg kiggede i atlas, før vi rejste fra København og ved, at jeg nu er 722 kilometer fra gammelkendt territorium i Abidjan henne ad kysten, eller 4.595 kilometer fra Pretoria sydøstpå og 5.577 kilometer fra København. Ind i en lufthavnsterminal i forfald, der minder om Entebbe i sin tid, alenlange køer og procedurer ved immigrationen og ud i en forhal, der er et kaotisk gedemarked af sælgere af alle mulige småting, selvbestaltede portører, anmassende taxa-chauffører, tiggere med bedende udstrakte hænder og folk, der bare hænger ud. Børnefondens nationaldirektør, Jens Hannibal, gelejder os igennem virvaret og kører os til et midlertidigt hus i lufthavnskvarteret, hvorfra Claudine dagen efter hentes til kontoret for at indtage sin nye rolle som ”udstationeret finanskontrollør”. Imens forbereder drengene sig mentalt på den britiske skole, som starter om nogle dage. For at fordrive ventetiden vandrer vi ud i vores nye by for at udforske den og opdager en heftig trafik, der holdes i kaotisk skak af ”semidjaner”: unge fyre, der kører taxa på motorcykler, og som dødsforagtende fræser kamikaze-agtigt på kryds og tværs og laver deres egne trafikregler, der kan rummes i et ord: ”fremad”. Enkelte er parkeret i vejrabatten, hvor de holder siesta ovenpå deres motorcykler, hvor de ligger og sover. Hvordan holder de balancen? Vi ser gamle biler med nationalitetssmærker som ”CH”, ”D”, ”NL” og ”DK” og navne på varebiler som ”Malerfirma”-dit eller ”Bäckerei”-dat, og alle i byen synes at have en brugt t-shirt fra Europa. Vi ser folk med ”Grøn Koncert Tour” eller ”Danske lægers vaccinations service”, eller ”Bevar Christiania”. Senere finder vi ud af, at det er Lomés havn, der gør det. Den er vestafrikansk centrum for import af brugte biler og t-shirts fra Europa. Byen er fyldt med små butikker, frisører og barer. Et lændeklæde, et håndklæde på fortovet, og man har en butik. Der handles med alt småt: sæbe, papir, BIC-kuglepenne, bøtter, krus, halvliters plasticposer med drikkevand til 30 øre og navne som ”La vie”, ”Glory Water” eller ”Cool”. Lomé har sin egen ”hjemmeservice” af horder af mennesker, der agerer mobil butik. Varelagre fragtes rundt på et fad på hovedet, en krukke, en taske eller et hjemmelavet træ-stativ. Mange har båthorn og klaptræer, så de kan melde, at de er på vej. De sælger baguettes, grøntsager, brugt tøj, forlængerledninger, negleklippere. En af de vandrende handlende får vi senere en særaftale med. Det er ”Madame la Carotte”. Hun sælger friske grøntsager og har ikke noget imod at blive kaldt ”fru Gulerod”. Vi finder vores nye supermarked, indisk-ejede SuperRamco og opdager, at det sælger eksklusive europæiske varer som ost, skinke, salami og giftige energidrikke, som er ulovlige i Danmark. Drengene kigger stjålent på dem. Supermarkedet har også dybfrosne kyllinger fra Brasilien til dumpingpris, selvom der er masser af høns rundt omkring, har vi set. Senere finder jeg ud af, at der er kyllingefarmere udenfor Lomé. Jeg køber en kinesisk dvd-afspiller i supermarkedet. Inderen, der finder den frem, stikker mig en garantierklæring på 1 år, der ser overbevisende ud med supermarkedets flotte stempel. Med den viden, jeg nu har fra forskellige steder i Afrika, er jeg overrasket og spørger ham, hvordan Togos lovgivning omkring garantier på forbrugskøb er skruet sammen. Han kigger forundret på mig, og siger så med et udbrud, der lyder, som kommer det helt nede fra mavesækken: ”There is no law here!” Vi kommer rundt i det meste af byen og ser, at Lomé er flad som en pandekage med få, små bakker ved lagunen, der skiller centrum fra de nordlige forstæder. Byen er så flad, at vi på skyfrie aftener oplever et nyt fænomen. I horisonten mod øst ser vi optræk til et stort, sort uv

Engelsk

To go to Togo Where there is no law The family will again have African residence in August 2007. Six years have passed before in Denmark, but with numerous trips to the continent, especially for Claudine with her contractual 90 travel days a year for Børnefonden. Posting has been decided and Togo is chosen as the base because rent and cost of living are the lowest of the five West African countries where the Children's Fund operates. With airports and air connections, it's hip as hap where she lives, as long as it's not Cape Verde hundreds of miles out in the Atlantic. Then one fine day we sit again in a plane 9-10 kilometers above the ground and shake in the turbulences that ravage Central and West Africa in a belt, where the Sahara desert below turns into a semi-desert. Some say the turbulence is due to hot air currents rising into the air. Others argue that there is no explanation and call the turbulence Africa's mysterious Bermuda Triangle, even though planes have never disappeared in the area, as far as I know. A few thousand kilometers further south, the plane turns right, and then water comes on the left side. It is the Gulf of Guinea, and now it goes down the coast, across the eastern suburbs of Lomé, it must be, and down into the lone runway of the airport.I looked in the atlas before we left Copenhagen and know that I am now 722 kilometers from well-known territory in Abidjan along the coast, or 4,595 kilometers from Pretoria southeast and 5,577 kilometers from Copenhagen. Into a decaying airport terminal reminiscent of Entebbe in his day, solitary queues and immigration procedures, and out into a vestibule that is a chaotic goat market of vendors of all sorts of little things, self-appointed porters, overbearing taxi drivers, beggars with prayers outstretched hands and people just hanging out. Børnefonden's national director, Jens Hannibal, guides us through the confusion and drives us to a temporary house in the airport district, from where Claudine is picked up at the office the next day to take on her new role as “seconded financial controller”. Meanwhile, the boys are mentally preparing for the British school, which starts in a few days. To dispel the wait, we wander out into our new city to explore it and discover a heavy traffic held in chaotic chess by "semi-jeans": young guys who ride taxis on motorcycles and who, with death-contempt, mill kamikaze-like crossings and across and make their own traffic rules that can be accommodated in a word: “forward”.Some are parked in the weatherbed, where they hold siesta on top of their motorcycles, where they lie and sleep. How do they keep the balance? We see old cars with nationality marks like "CH", "D", "NL" and "DK" and names of vans like "Malerfirma" -dit or "Bäckerei" -dat, and everyone in town seems to have a used t- shirt from Europe. We see people with "Green Concert Tour" or "Danish doctors' vaccination service", or "Preserve Christiania". Later we find out that it is Lomé's port that does it. It is the West African center for the import of used cars and t-shirts from Europe. The town is full of small shops, hairdressers and bars. A loincloth, a towel on the sidewalk, and you have a shop. Everything is traded: soap, paper, BIC pens, buckets, mugs, half-liter plastic bags with drinking water for 30 øre and names like "La vie", "Glory Water" or "Cool". Lomé has its own "home service" of hordes of people operating mobile stores. Inventories are carried around on a dish on the head, a jar, a bag or a homemade wooden stand. Many have boat horns and clapboard trees so they can report that they are on their way.They sell baguettes, vegetables, used clothes, extension cords, nail clippers. One of the wandering traders we later get a special deal with. It's "Madame la Carotte". She sells fresh vegetables and does not mind being called "Mrs. Carrot". We find our new supermarket, Indian-owned SuperRamco and discover that it sells exclusive European products such as cheese, ham, salami and toxic energy drinks, which are illegal in Denmark. The boys look at them stealthily. The supermarket also has deep-frozen chickens from Brazil at dumped prices, although there are plenty of chickens around, we have seen. Later I find out that there are chicken farmers outside Lomé. I buy a Chinese DVD player in the supermarket. The Indian who finds it sticks out to me a 1 year warranty statement that looks compelling with the supermarket's beautiful stamp. With the knowledge I now have from various places in Africa, I am surprised and ask him how Togo's legislation on guarantees on consumer purchases is screwed together.He looks at me in astonishment, and then says with an outburst that sounds like it comes right down from his stomach: "There is no law here!" We get around most of the city and see that Lomé is flat as a pancake with few, small hills by the lagoon that separates the center from the northern suburbs. The city is so flat that on cloudless evenings we experience a new phenomenon. On the horizon to the east, we see pull-ups to a large, black UV

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.