Dansk

En berusende karriere Dagen efter går jeg fra gæstehuset i Faladje Sema ned til Afrika-tårnet og tager en taxi ind over den gamle bro, til centrum og til højre mod Cité du Niger og opdager nu i dagslyset, hvor meget bydelen står i kontrast til det nedslidte Mandé-hotel. Kvarteret veksler mellem pragtvillaer og byggetomter, der er udstykket til at rumme nye boliger til diplomater og rige maliere. Villaerne er omgivet af mure med pigtråd og overvågningskameraer og uniformerede vagtmænd fra private vagtselskaber med knipler og radiokommunikation. Jeg finder souschef Tina Anbæks tjenestevilla, hvor ambassadør Margit Thomsen har sagt ja til at give interview. Villaen er midlertid ambassade, indtil der flyttes til nye kontorer i Mærsk-bygningen i midtbyen med udsigt over Niger-floden og de to broer, der forbinder centrum med de sydlige forstæder . Mens Margit henter den obligatoriske danske kaffe, kigger jeg ud ad vinduet til haven og den indbydende svømmepøl og de tropiske planter og en græsplæne, der må blive vandet flere gange om dagen. Huset er stort og indretningen dyr udenrigsministeriel møblering, som er den samme, uanset om man er udstationeret til en ambassade i Bamako, Kampala, Pretoria, Rabat, Nairobi eller Tokyo eller New York. Margit er landet i Bamako, fordi udviklingsminister Ulla Tørnæs har udset sig Mali som ”programsamarbejdsland” og har fået beslutningen igennem Folketinget. Derfor var ministeren for nylig i Mali med 800 millioner danske bistandskroner til landbrug, erhverv, menneskerettigheder, demokrati og god regeringsførelse og fokus på at forbedre vilkårene for maliske kvinder. Det skal være vinklen på min artikel: Hvad er det for et menneske, der skal repræsentere Danmark i det nye land? Altså et portræt, som jeg sikkert kan få afsat til Danidas månedsmagasin ”Udvikling”. Jeg har stadig fingeren lidt på pulsen hos gamle kolleger i udenrigsministeriet og ved, at Margit i 2006 er vellidt, og at der er logik i, at hun bliver administrator af 800 millioner kroner i Mali. Hun bekræfter de oplysninger, som jeg har indsamlet før interviewet og fortæller, at hun tidligere har været ambassadør i Burkina Faso og før det startede sin karriere i Niger. Om den oplevelse fortæller hun, at den var hendes ”første berusende møde med en fremmed kultur”, og at hun var ”dybt imponeret over, at mennesker kan overleve på så lidt, som de gjorde”. Senere kom hun til Mali som ansvarlig for Danida-projekter. Det største var et drikkevandsprojekt ved byen Sikasso i den sydlige del af landet. Det glemmer folk dernede ikke, opdager Claudine og jeg et par år senere, i 2008, hvor vi kører fra Lomé i Togo til Bamako og gør holdt i Sikasso. Mennesker, vi taler med i byen, udbryder spontant ”Danmark” og ”vand” og smiler taknemmeligt. Margit er altså Danmarks første ambassadør i Bamako og tager to kvindelige medarbejdere med sig fra København. Det kommenterer Jørgen Ullerup i Jyllands-Posten med, at det ligner et ”signal til det mandsdominerede og muslimske Mali, at Udenrigsministeriet i København har sendt et rent kvindehold af sted til Bamako for at oprette Danmarks nye ambassade i det kæmpemæssige afrikanske land” . Om kimen her lægges til de interne problemer på ambassaden i Bamako, som Claudine og jeg kommer til at mærke i 2017-2018 (og som jeg skal vende tilbage til) er svært at sige, men noget gik galt, ikke under Margit, der kom igennem sin turnus i Mali, uden at det gav genlyd udenfor murene, men under efterfølgeren, souschef Tine Anbæk, der overtog ambassadørposten. Hun lavede et helvede for personalet, som klagede så indtrængende til København, at hun blev hjemkaldt. Margit selv fortsatte sin karriere i Ghana, hvor hun åbenbart var blevet så beruset af ambassadør-titlen, at hun heller ikke kunne tæmme en trang til at ydmyge sin stab. Det gjorde hun så grundigt, at hun i 2015 blev hjemkaldt til udenrigsministeriet og forsvandt ud ad ”familien”. Under interviewet med Margit i 2006 gav hun et sympatisk indtryk. Hun syntes at bekymre sig om sine omgivelser, men jeg var ikke nået tilbage til gæstehuset i Faladje Sema, før det gik op for mig, at en lurende mistanke, jeg også sad med under interviewet, var berettiget. Jeg havde været udsat for det bedrag, som jeg kendte så godt fra min tid i udenrigstjenesten. Folk udefra falder for chefer, autoriteter, og særligt de med flotte titler som ”ambassadør”, som har trænet sig op til at give et godt indtryk udadtil, mens de kan være nogle djævle indadtil. Portrættet af Margit blev ikke til noget, også fordi jeg igen blev mindet om min sidste tid i Nairobi for udenrigsministeriet. Traumet hang ved.

Engelsk

An intoxicating career The next day I walk from the guest house in Faladje Sema down to the Africa Tower and take a taxi over the old bridge, to the center and to the right towards the Cité du Niger and now discover in daylight how much the district contrasts with the dilapidated Mandé- hotel. The neighborhood alternates between magnificent villas and building plots that have been subdivided to house new homes for diplomats and wealthy Malays. The villas are surrounded by barbed wire and surveillance cameras and uniformed guards from private security companies with sticks and radio communications. I find Deputy Chief Tina Anbæk's service villa, where Ambassador Margit Thomsen has agreed to give an interview. The villa is, however, an embassy until new offices are moved into the Maersk building in the city center overlooking the Niger River and the two bridges connecting the center with the southern suburbs. While Margit picks up the obligatory Danish coffee, I look out the window at the garden and the inviting swimming pool and the tropical plants and a lawn that must be watered several times a day. The house is large and the decor expensive foreign ministry furniture, which is the same whether one is posted to an embassy in Bamako, Kampala, Pretoria, Rabat, Nairobi or Tokyo or New York.Margit has landed in Bamako because Minister of Development Ulla Tørnæs has identified Mali as a "program co-operation country" and has received the decision through the Folketing. Therefore, the Minister was recently in Mali with 800 million Danish aid kroner for agriculture, business, human rights, democracy and good governance and focus on improving the conditions for Malian women. That must be the angle of my article: What kind of person should represent Denmark in the new country? In other words, a portrait that I can probably get devoted to Danida's monthly magazine "Development". I still have my finger on the pulse of old colleagues in the Ministry of Foreign Affairs and know that Margit in 2006 is well-liked and that there is logic in her becoming administrator of 800 million kroner in Mali. She confirms the information I gathered before the interview and says that she has previously been an ambassador in Burkina Faso and before it started her career in Niger. About that experience, she says that it was her "first intoxicating encounter with a foreign culture", and that she was "deeply impressed that people can survive on as little as they did". Later she came to Mali as responsible for Danida projects.The largest was a drinking water project near the town of Sikasso in the southern part of the country. People down there do not forget, Claudine and I discover a few years later, in 2008, when we drive from Lomé in Togo to Bamako and make a stop in Sikasso. People we talk to in the city spontaneously exclaim "Denmark" and "water" and smile gratefully. Margit is thus Denmark's first ambassador in Bamako and takes two female employees with her from Copenhagen. Jørgen Ullerup comments in Jyllands-Posten that it looks like a "signal to male-dominated and Muslim Mali that the Ministry of Foreign Affairs in Copenhagen has sent a pure women's team to Bamako to establish Denmark's new embassy in the huge African country". Whether the germ here is added to the internal problems at the embassy in Bamako, which Claudine and I will notice in 2017-2018 (and which I will return to) is hard to say, but something went wrong, not under Margit, who came through his rotation in Mali, without it resonating outside the walls, but under the successor, deputy head Tine Anbæk, who took over the post of ambassador. She made a hell of a mess for the staff, who complained so urgently to Copenhagen that she was called home.Margit herself continued her career in Ghana, where she had apparently become so intoxicated by the title of ambassador that she also could not tame an urge to humiliate her staff. She did this so thoroughly that in 2015 she was recalled to the Ministry of Foreign Affairs and disappeared from the "family". During the interview with Margit in 2006, she gave a sympathetic impression. She seemed to care about her surroundings, but I had not reached back to the guesthouse in Faladje Sema before it dawned on me that a lurking suspicion, which I also sat with during the interview, was justified. I had been exposed to the deception that I knew so well from my time in the foreign service. People from outside fall for bosses, authorities, and especially those with great titles as "ambassador", who have trained themselves to give a good impression on the outside, while they can be some devils on the inside. The portrait of Margit did not come to anything, also because I was again reminded of my last time in Nairobi for the Ministry of Foreign Affairs. The trauma hung on.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.