Dansk

Reservedele til det glemte kontinent Om aftenen sidder jeg i lufthavnen og kigger ud ad vinduet og kan se SN Brussels Airlines-flyet. Det er som et glimt af europæisk civilisation midt i et afrikansk inferno, og jeg glæder mig til effektivitet og indforstået overlegen service og sågar flymaden. Der er omkring 200 passagerer ved gaten, ellers er den store terminal tom. Flyet er eneste afgang i aften. Klokken 22.30 bliver vi gennet ned i busser og kørt ud til flyet, op ad trappen og ind i kabinen, hvor vi rammes af en hammer af en varmebølge. Airconditioneringen, virker åbenbart ikke, eller også har kabinepersonalet glemt at tænde for den. Udenfor er der 32 grader, herinde langt over fyrre, måske halvtreds. Stewardesserne går ned ad gangen og beklager, som stewardesser kan det med professionelt afvæbnende smil og venlighed. ”Vi har er et teknisk problem med aircon’en, men det vil straks blive udbedret, sorry!” En time senere starter aircon’en endelig, og 40 minutter senere er kaptajnen i højttaleren: ”Your captain speaking!”. Han beklager ventetiden og den manglende aircon men har desværre en endnu dårligere meddelelse til passagererne. Der er et teknisk problem med flyet. Man har forsøgt at udbedre det, men det er ikke lykkedes. Vi bliver nødt til at ”deboarde” igen, siger han. Vi vil alle blive kørt til Golf Hôtel, hvor der bliver serveret aftensmad, og vi får et værelse. Så vil flyet være klar igen i morgen. Der er lidt skumleri blandt passagerne, mens vi forlader flyet og bliver kørt i busser til hotellet. I Golf-hotellet snuser jeg rundt og finder ud at, at hotellet har en glorværdig fortid, som står i kontrast til det nuværende kaos. Det blev bygget i midten af 70’erne, dengang kakao-priserne var i top og alting var fred og fremgang i Elfenbenskysten, og hotellet fik besøg af verdensberømte skuespillere og musikere som John Travolta og Barry White. Her er en piano-bar og tropisk have og en sandstrand ned til byens lagune og en golfbane. Deraf navnet. Men de eneste gæster er os passagerer fra SN Brussels Airlines og så kaptajnen og stewardesserne. Dagen efter ligger jeg og daser ved hotellets svømmebassin og går lidt rundt og snakker med de andre passagerer. Klokken 19.30 bliver kaldt vi ind i vestibulen og får at vide, at vi nu kan sætte os i busserne for at køre til lufthavnen. Flyet er klar. Imellem os passagerer er der blevet knyttet kontakter, så der er småsnakken og en god atmosfære undervejs. Folk hjælper hinanden med kufferter og rykker for at give plads til andre. Op i terminalen, hvor vi venter i halvanden time, ned i busserne, over til flyet, op i kabinen, hvor temperaturen nu er behageligt kølig. Vi finder vores sæder og venter igen. En time senere: ”Your Captain Speaking!”. Han forklarer: Teknikere har hele dagen forsøgt at reparere flyet, men det ser desværre ud til, at det er mislykkedes. Vi er nødt til at køre tilbage til Golf Hôtel. Ud i varmen, igennem terminalen og ind i busserne. Tonen blandt passagererne er nu en anden end for et par timer siden. Ingen giver plads for hinanden. Jeg hører snerren. Golf Hôtel og nattemad og et dyp i svømmebassinet. Næste morgen bliver vi igen kaldt til hotellets vestibule, hvor SN Brussels Airlines’ ground manager forklarer, at der mangler en reservedel til flyet, som forhåbentligt kommer fra Belgien i løbet af dagen, så vi kan flyve i aften. Der lyder protester: ”Forhåbentligt!? Hvad mener du?”. ”Det kan ikke passe, det her!”. ”Det skal vi kompenseres for!”. ”Jeg klager i Bruxelles”. En mand presser sig igennem mængden, tager ground manageren i armen og siger, at han har et ekstremt vigtigt møde i Bruxelles, og at han må og skal rejse i aften. Han har allerede ændret flere aftaler på grund af forsinkelsen. Jeg sludrer med en tysker ved svømmebassinet. Vi vender perspektiverne ved vores stranding på Golf Hôtel og er enige om, at det her kan blive langvarigt. Vi er i Afrika, det glemte kontinent, og ikke i Europa, hvor der før eller siden bliver sat et nyt fly ind. Det er udelukket, at SN Brussels Airlines flyver en maskine herned for at hente os. Hvordan skal den manglende reservedel komme hertil? I bedste fald bliver den fløjet med en ruteflyver til en af lufthavnene i nabolandene, og så kørt herover til Abidjan. Men igennem borgerkrigen? Kan vi komme med Air France, når de lander i morgen? Tyskeren siger nej. Han har spurgt ground manageren, som forklarede, at det franske fly er lige så fyldt som Brussels Airlines. Det kommer til at tage tid, er vi enige om, og spørger hinanden: Hvordan udvikler krigen sig mon? Bliver lufthavnen berørt, og Golf Hôtel? Sent på eftermiddagen kaldes vi til møde i vestibulen, hvor vi får at vide, at der afgang i aften, og klokken 20 er vi ude ved busserne. Den venlige tone er nu forduftet. Folk skubber for at komme op i busserne og ned i sæderne. Ind i lufthavnen, op i terminalen, hvor vi venter i halvanden time, ned i busserne, over til flyet, op i kabinen, hvor vi venter en gang til, mens klokken passerer

Engelsk

Spare parts for the forgotten continent In the evening I sit at the airport and look out the window and can see the SN Brussels Airlines plane. It is like a glimpse of European civilization in the midst of an African inferno, and I look forward to efficiency and agreed superior service and even the aircraft. There are about 200 passengers at the gate, otherwise the large terminal is empty. The plane is the only departure tonight. At 22.30 we are chased down in buses and driven out to the plane, up the stairs and into the cabin, where we are hit by a hammer by a heat wave. The air conditioning obviously does not work, or the cabin crew forgot to turn it on. Outside it is 32 degrees, in here well over forty, maybe fifty. The stewardesses go down the aisle and apologize as stewardesses can with professionally disarming smiles and kindness. "We have a technical problem with the aircon, but it will be fixed immediately, sorry!" An hour later the aircon finally starts, and 40 minutes later the captain is in the loudspeaker: "Your captain speaking!". He apologizes for the wait and the lack of aircon but unfortunately has an even worse message for the passengers. There is a technical problem with the aircraft. Attempts have been made to remedy this, but to no avail. We will have to "deboard" again, he says.We will all be driven to the Golf Hôtel where dinner will be served and we will be given a room. Then the plane will be ready again tomorrow. There is a bit of scaryness among the passengers as we leave the plane and are driven in buses to the hotel. In the Golf Hotel, I sniff around and find that the hotel has a glorious past that contrasts with the current chaos. It was built in the mid-70s, when cocoa prices were at their peak and everything was peace and prosperity in the Ivory Coast, and the hotel was visited by world-famous actors and musicians such as John Travolta and Barry White. Here is a piano bar and tropical garden and a sandy beach down to the town lagoon and a golf course. Hence the name. But the only guests are us passengers from SN Brussels Airlines and then the captain and flight attendants. The next day I lie and laze by the hotel's swimming pool and walk around a bit and talk to the other passengers. At 7.30 pm we are called into the vestibule and told that we can now get on the buses to drive to the airport. The plane is ready. Contacts have been made between us passengers, so there is small talk and a good atmosphere along the way. People help each other with suitcases and move to make room for others.Up in the terminal, where we wait for an hour and a half, down in the buses, over to the plane, up in the cabin, where the temperature is now pleasantly cool. We find our seats and wait again. An hour later: "Your Captain Speaking!". He explains: Technicians have been trying all day to repair the plane, but unfortunately it seems to have failed. We have to drive back to the Golf Hôtel. Out in the heat, through the terminal and into the buses. The tone among the passengers is now different than a few hours ago. No one makes room for each other. I hear the snarl. Golf Hôtel and night food and a dip in the swimming pool. The next morning we are again called to the hotel's vestibule, where SN Brussels Airlines' ground manager explains that there is a spare part missing for the plane, which will hopefully come from Belgium during the day, so we can fly tonight. There are protests: “Hopefully !? What do you mean?". "This can not fit, this!". "We must be compensated for that!". "I'm complaining in Brussels." A man pushes himself through the crowd, takes the ground manager by the arm and says he has an extremely important meeting in Brussels and that he must and must travel tonight. He has already changed several appointments due to the delay. I chat with a German by the swimming pool.We turn the perspectives on our stranding at the Golf Hôtel and agree that this can be long lasting. We are in Africa, the forgotten continent, and not in Europe, where sooner or later a new plane will be deployed. It is impossible for SN Brussels Airlines to fly a machine down here to pick us up. How should the missing spare part get here? At best, it is flown by scheduled flight to one of the airports in neighboring countries, and then flown over here to Abidjan. But through the Civil War? Can we come with Air France when they land tomorrow? The German says no. He asked the ground manager, who explained that the French plane is as full as Brussels Airlines. It's going to take time, we agree, and ask each other: How does the war develop? Are the airport affected and the Golf Hôtel? Late in the afternoon we are called to a meeting in the vestibule, where we are told that there is a departure tonight, and at 8 pm we are out by the buses. The friendly tone has now evaporated. People push to get on the buses and into the seats. Into the airport, up in the terminal, where we wait for an hour and a half, down in the buses, over to the plane, up in the cabin, where we wait once more while the clock passes

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.