Dansk

Når vi nærmer os afspærringen, springer der mænd med maskingeværer ud foran bilerne og standser os. En af dem snerrer til mig: ”Hvad fanden skal I nu igen herop efter?” Han vakler ind i bushen og kommer tilbage med en kollega med en stor Flag Speciale-øl i hånden. Han kigger på mit laissez-passer, smider det ind i bilen, vender sig mod kollegaen og siger: ”Det er PAM – FN, dit fæ. Vi bliver nødt til at lade dem køre videre”. Det er omkring det her tidspunkt, at jeg får tanker som: ”Hvad I alverden laver jeg her?”. Og mens vi nærmer os rebellernes højborg i Bouaké tænker jeg, at jeg kunne sidde trygt og godt hjemme i Hvalsø med Claudine og drengene og lytte til de første forårsfugle og drømme om det dejlige Afrika, som vi forlod for halvandet år siden. Jeg kunne smutte en tur i Brugsen og hente goodie-goodies, sætte mig og brokke mig over kvaliteten af Tv-avisen eller mukke over DSB, der aldrig kører til tiden, sådan almindelige, fredelige dagligdags ting. Det her er ikke ”mit” Afrika. Det er Afrika, som jeg ikke har set det før: anspændt, livsfjendsk, destruktivt. ”Generalen” med håndgranaterne, AK-47-eren, de røde øjne og Flag Speciale-øllen, gør det ikke bedre. Han forstærker min frygt og oplevelsen af, at jeg er ude i noget, jeg ikke har styr på. Når jeg kigger over bordet, ser jeg en tillakket degraderet skabning, der nyder hvert sekund af den magt, han har over mig PAM-mand fra den store hvide, rige verden, der kommer her og spiller Kong Gulerod. ”Tilladelse til at samarbejde med lokale imamer, landsbyhøvdinge og missionsstationer til at udlevere nødrationer?” Hmm! Det vil han lige overveje men har et par spørgsmål til logistikken. Han vil vide, hvor og hvordan rationerne skal opbevares. Jeg forklarer ham, at rationerne er til nødlidende, og at lokale samarbejdspartnere skal udvælges, der skal garantere, at maden når frem til de rette mennesker. Han kigger på mig med et blik, der ser ud til at signalere, at det vil kunne ordnes på hans facon, når rationerne er kommet frem. Generalen er en ”lille, stor magtmand”, en opkomling der har fået pludselig magt via sit medlemskab af en væbnet oprørsgruppe. Han nyder at nedgøre en hvid fremmed som mig. Han bombarderer mig med ydmygelser i så mange variationer, at jeg bagefter kun husker en brøkdel af dem. Imens kæmper jeg for at bevare roen. Mest af alt har jeg lyst til at snuppe hans ølflaske og knalde den i hovedet på ham men fornemmer instinktivt, at det nok ikke er hensigtsmæssigt, med håndgranater på bordet og maskingeværer strittende mod mig. Generalen løber tør for ydmygelser og trykker mig pludselig i hånden som tegn på en aftale. PAM kan levere fødevarer til de fordrevne. Er der problemer, skal jeg bare komme til ham. Jeg takker og siger farvel så høfligt som muligt og lusker over til PAM-bilen. Imens bakser adjudanterne med at få generalen på benene.

Engelsk

As we approach the barrier, men with machine guns jump out in front of the cars and stop us. One of them snarls at me: "What the hell are you going to do up here again?" He staggers into the bush and returns with a colleague with a large Flag Specialty beer in hand. He looks at my laissez-passer, throws it in the car, turns to his colleague and says: “It's PAM - UN, you beast. We have to let them drive on ”. It is around this time that I get thoughts like: "What in the world am I doing here?". And as we approach the stronghold of the rebels in Bouaké, I think I could sit safely and well at home in Hvalsø with Claudine and the boys and listen to the first spring birds and dreams of the lovely Africa we left a year and a half ago. I could take a trip to Brugsen and pick up goodie goodies, sit down and complain about the quality of the TV newspaper or mumble about DSB, which never runs on time, such ordinary, peaceful everyday things. This is not "my" Africa. It is Africa that I have not seen before: tense, life-hating, destructive. The "general" with the grenades, the AK-47, the red-eyed and the Flag Specialty beer, does not make it better.He reinforces my fear and the experience that I am out in something I have no control over. When I look across the table, I see an attractive degraded creature enjoying every second of the power he has over me PAM man from the big white, rich world that comes here and plays King Carrot. "Permission to cooperate with local imams, village chiefs and mission stations to hand out emergency rations?" Hmm! He just wants to consider that but has a few questions about the logistics. He wants to know where and how the rations are to be stored. I explain to him that the rations are for the needy and that local partners must be selected to guarantee that the food reaches the right people. He looks at me with a look that seems to signal that it will be possible to fix it in his way once the rations have emerged. The general is a "small, large man of power", an upstart who has suddenly gained power through his membership of an armed rebel group. He enjoys belittling a white stranger like me. He bombards me with humiliations in so many variations that I remember only a fraction of them afterwards. Meanwhile, I struggle to stay calm.Most of all, I feel like grabbing his beer bottle and slamming it into his head but instinctively sense that it's probably not appropriate, with hand grenades on the table and machine guns pointed at me. The general runs out of humiliations and suddenly shakes my hand as a sign of a deal. PAM can supply food to the displaced. If there are any problems, I just need to get to him. I thank and say goodbye as politely as possible and sneak over to the PAM car. Meanwhile, the adjutants are struggling to get the general on his feet.

Oversaet.com | Servicevilkår

Alle udførte oversættelser gemmes i databasen. De gemte data offentliggøres på hjemmesiden åbent og anonymt. Af denne grund minder vi os om, at dine oplysninger og personoplysninger ikke skal medtages i de oversættelser, du vil foretage. Indhold oprettet af brugernes oversættelser kan omfatte slang, blasfemi, seksualitet og lignende. Vi anbefaler, at du ikke bruger vores hjemmeside i ubehagelige situationer, da de oversættelser, der oprettes, måske ikke passer til folk i alle aldre og steder af interesse. Hvis der i forbindelse med oversættelsen af ​​vores brugere er fornærmelser til personlighed og eller ophavsret osv. Kan du kontakte os via email, →"Kontakt"


Privatlivspolitik

Tredjepartsleverandører, herunder Google, bruger cookies til at vise annoncer på baggrund af en brugers tidligere besøg på dit website eller andre websites. Googles brug af annonceringscookies giver Google og deres partnere mulighed for at vise annoncer til dine brugere på baggrund af deres besøg på dine websites og/eller andre websites på internettet. Brugere kan fravælge personliggjort annoncering ved at gå til Annonceindstillinger. Alternativt kan du beskrive, hvordan brugerne kan fravælge en tredjepartsleverandørs brug af cookies til personliggjort annoncering ved at gå til www.aboutads.info.